Rimantas Jasas: bibliografijos rodyklė

Ilgamečio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojo Rimanto Jaso (1929–2002) bibliografijos rodyklė atskleidžia, kiek daug žmogus gali nuveikti, siekdamas savo gyvenimo tikslo. Ši knyga skiriama šviesiam R. Jaso atminimui pasitinkant jo gimimo 80-ąsias metines, todėl aprašyti ne tik 1958–2002 m. skelbti darbai, bet ir po jo mirties pasirodę straipsniai, darbų perspausdinimai, literatūra apie jį. Pirmiausia pateikta bibliografinė medžiaga apie R. Jaso knygas, straipsnius, skirtus Lietuvos XIII–XVIII a. istorijos tyrinėjimams, istorijos šaltinių vertimus bei jų komentarus, straipsnius enciklopedijose, parengtas bibliografijos rodykles, recenzijas. Atspindėta jo, kaip mokslinių leidinių redaktoriaus, konsultanto veikla.

Leidinio pradžioje spausdinami ilgametės bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojos Danutės Labanauskienės atsiminimai apie Rimanto Jaso veiklą, kūrybą, bendradarbiavimą, toliau – svarbiausios Rimanto Jaso gyvenimo ir veiklos datos.

Bibliografijos rodyklėje nerasime informacijos apie R. Jaso straipsnius Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje, apie visus straipsnius Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje, apie rengtą medžiagą pogrindžio sąlygomis spausdintame leidinyje Perspektyvos – autoriaus pavardė nebuvo nurodyta prie tekstų. Jo straipsnių autorystė Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje buvo nustatyta palyginus su straipsnių tekstais Tarybų Lietuvos enciklopedijoje.

Pasaulinėje mokslinės veiklos praktikoje tyrinėjimų, vertimų bei parengtos mokslinės medžiagos vertę nusako jos citavimas. Informacija apie citavusius autorius ir šaltinius nurodyta kursyvu po santrumpos „Cit.“ prie R. Jaso parengtų leidinių, vertimų, komentarų aprašų. Citavimo duomenys taip pat apima laikotarpį iki 2009 m.

Leidinio struktūra – tradicinė. Pirmiausia pateikti knygų, tada – straipsnių aprašai, kurie dėl skelbimo specifikos atskirti nuo straipsnių enciklopedijose aprašų, toliau – skyriai: Vertėjas, Redaktorius, Recenzentas, Konsultantas. Antroji bibliografijos rodyklės dalis – Literatūra apie Rimantą Jasą. Joje sukaupta medžiaga apie atsiminimus, konferencijas, recenzijas, atsiliepimus. Vaizduose užfiksuotos R. Jaso gyvenimo akimirkos aprašytos skyriuje Ikonografija.

Bibliografiniai įrašai skyriuose išdėstyti chronologine tvarka, metų ribose – abėcėlės (lotynų, kirilica). Skyriuje Vertėjas smulkesnių istorijos šaltinių įrašai atskirti žvaigždutėmis ***. Visa medžiaga tikrinta de visu.

Rodyklės pabaigoje pateiktos vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.

Jadvyga Kulikauskienė