Reti spaudiniai

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose saugoma per 450 tūkst. spaudinių (iš jų kilnojamųjų kultūros vertybių – apie 360 tūkst.): 63 inkunabulai, per 600 paleotipų, apie 160 tūkst. laikraščių ir žurnalų, unikali seniausių rašto paminklų – dantiraščių – kolekcija. Taip pat – visos knygos, išleistos iki 1800 m., bibliografinės ir poligrafinės retenybės, knygos lietuvių kalba, išleistos iki 1918 m. (užsienyje – iki 1945 m.), reikšmingos lituaninės knygos, išėjusios 1800–1944 m., XIX–XX a. (iki 1945 m.) lietuviška ir lituanistinė periodika, sena, reta nelituanistinė periodika (iki 1800 m.), lietuvių išeivijos periodiniai leidiniai, meno reprodukcijų albumai, raižiniai, atvirukai, fotografijos, smulki spauda, kartografiniai leidiniai. Skyriaus fonduose saugoma per 200 unikalių spaudos dokumentų, iš kurių keturi įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą: Jano Seklucjano Katekizmas (Katechismu text prosti; Karaliaučius, 1545), Lietuvos vyriausiosios tautos tarybos 1794 m. aplinkraštis dėl Tado Kosciuškos sukilimo universalo (Vilnius, Akademijos spaustuvė, 1794), Kristijono Donelaičio versta Gromata apie ganyklų perdalijimo naudą (Karaliaučius, po 1769) ir Fulgento Dryjackio parengtas apeigynas, puoštas Aleksandro Tarasevičiaus medžio raižiniais (Thesaurus sacratissimae vitae passionis praetiosissimi D. N. Iesu Christi; Vilnius, Akademijos spaustuvė, 1682).

Internetiniame bibliotekos kataloge yra apie 50 tūkst. skyriuje saugomų dokumentų įrašų: kasmet katalogas papildomas daugiau nei 3 tūkst. aprašų. Informacijos apie šiuos dokumentus galima rasti: Specialieji bibliotekos rinkiniai, Konstantino Jablonskio fondas, Marijos Gimbutienės fondas.

Retų spaudinių skyriaus dokumentų taip pat galima ieškoti:

  1. Kortelių kataloguose, esančiuose Tado Vrublevskio ir Senosios periodikos skaityklose.
  2. Spausdintuose kataloguose:
  •  Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas = Каталог атласов и карт Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР / sudarė K. Čepienė. – Vilnius, 1969.
  • XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lithuanica saeculi sexti ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / sudarė: D. Narbutienė, V. Radvilienė, D. Rauckytė-Bikauskienė. – Vilnius, 2007.
  •  Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7-rugpjūčio 3 d.  / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė]. – Vilnius, 2010. 


   3. Virtualiose parodose: