Apie Biblioteką

Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija. Bibliotekos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis Biblioteka turi visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Tikslas

Bibliotekos pagrindinis tikslas – tenkinti mokslo visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir ateities kartoms perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus dokumentinio paveldo rinkinius bei vykdyti mokslinę ir edukacinę misiją. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija.

Uždaviniai

  • aprūpinti mokslo visuomenę informacijos ištekliais;
  • vykdyti ir skatinti mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimus;
  • diegti naujas informacijos ir komunikacijos technologijas;
  • ugdyti mokslinį pažintinį rašytinės kūrybos vertės suvokimą.

Vertybės

  • Profesinis tobulėjimas.
  • Kompetencija.
  • Komandinis darbas.
  • Atsakomybė.