Rankraščių inventorinis fondų sąrašas

F1 Pergamentų rinkinys B1
F2 Pergamentai rusų kalba
F3 Pergamentinių raštų rinkinys
F4 Pirmoji pergamentų kolekcija
F5 Antroji pergamentų kolekcija
F6 Vilniaus kapitulos fondo pergamentai
F7 Autografų kolekcija
F8 Pavienių rankraščių rinkinys
F9 Bendrasis fondas
F10 Dailės muziejaus kolekcija
F11 Inventorių kolekcija
F12 Kauno universiteto bibliotekos varia
F13 Lietuvos metraščių kolekcija
F14 Klaipėdos krašto aktų kolekcija
F15 Rankraščių rinkinys „Borussica“
F16 Rankraščių kolekcija B2
F17 Rankraščių kolekcija B3
F18 Rankraščių kolekcija B4
F19 Rusiškų rankraštinių knygų fondas
F20 Teismų aktai
F21 Vilniaus baltarusių fondas
F22 Vilniaus viešosios bibliotekos rankraščių fondų likučiai
F23 Vokiečių okupacija Lietuvoje
F24 Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos bičiulių draugijos kolekcija
F25 Archyvinių dokumentų kolekcija
F26 Lietuvos mokslų akademijos darbuotojų disertacijų ir mokslinių darbų rinkinys
F27 Fotografuotų rankraščių kolekcija
F28 Kartotekų kolekcija
F29 Literatūrinių rankraščių kolekcija
F30 Muzikinių rankraščių kolekcija
F31 Biržų valdų aktai
F32 Budrikių dvaro dokumentai
F33 Burbų, Belvederio ir kitų dvarų aktai
F34 Joniškėlio dvaro dokumentai
F35 Kaunatavo dvaro fondas
F36 Verkių dvaro dokumentai
F37 Žemaitijos dvarų kolekcija
F38 Kauno benediktinių vienuolynas
F39 Kretingos bernardinų vienuolynas
F40 Lietuvos evangelikų – reformatų sinodas
F41 Lietuvos pravoslavų konsistorija
F42 Linkuvos karmelitų vienuolyno rankraščiai
F43 Vilniaus kapitulos fondas
F44 Vilniaus metropolijos kurija
F45 Kauno valstybinis teatras
F46 Teatras „Liutnia“ Vilniuje
F47 Vilniaus krašto lietuvių mokyklos
F48 Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla
F49 „Darbininko balso“ redakcijos fondas
F50 „Echo“ redakcijos rankraščiai
F51 „Jaunimo“ redakcija
F52 „Komjaunimo tiesos“ redakcija
F53 „Lietuvos ūkininko“ redakcija
F54 „Lietuvos žinių“ redakcija
F55 „Technikos ir ūkio“ redakcija
F56 „Varpo“, „Ūkininko“, „Naujienų“ redakcijos fondas
F57 „Vilniaus žinių“ redakcija
F58 Akcinė bendrovė “Varpas”
F59 XXVII Knygos mėgėjų draugija
F60 Filomatų – filaretų rankraščiai
F61 Knygoms leisti bendrovė „Šviesa“
F62 „Kultūros“ bendrovės rankraščiai
F63 Lietuvių kalbos draugija (Prano Skardžiaus rankraščiai)
F64 Lietuvos Socialdemokratų partijos dokumentai
F65 Lietuvos ūkio draugija
F66 Petrapilio lietuviųstudentų draugija
F67 „Ryto“ draugija
F68 Saratovo lietuvių draugija
F69 Socialdemokratinei moksleivijai remti draugija
F70 Vilniaus krašto ir kitos lietuvių draugijos
F71 Vinco Kudirkos „Spinta“
F72 Vinco Kudirkos švietimo draugija
F73 Kauno gubernijos valdybos aktai
F74 Marijampolės apskrities aktai
F75 Mokslų akademijos bibliotekos archyvas
F76 Šiaulių miesto valdyba
F77 Šiaulių muitinė
F78 Vilniaus Prekybos rūmai
F79 Abramavičius Liudvikas
F80 Adomavičius Adomas Ferdinandas
F81 Balinskis Mykolas
F82 Bielinskis Juzefas
F83 Bojanus Liudvikas Henrikas
F84 Brenšteinas Michalas Eustachijus
F85 Bruožis Ansas
F86 Buchoveckių giminės aktai
F87 Bugailiškis Peliksas
F88 Bulota Andrius
F89 Būga Kazys
F90 Butvilos rankraščių kolekcija
F91 Čilvinų šeimos rankraščiai
F92 Daugirdas Tadas
F93 Dechteriovas Aleksejus
F94 Didžiulių šeimos rankraščiai
F95 Elisonas Jurgis
F96 Gira Liudas
F97 Goluchovskis Juzefas
F98 Horoškevičuvna Valentina
F99 Jablonskis Jonas
F100 Jachimavičius Rapolas
F101 Jagomastų spaustuvės rankraščiai
F102 Jankovskis Česlovas
F103 Jankus Martynas
F104 Januškevičius Juozas
F105 Jonynas Ignas
F106 Jundzilas Zigmuntas
F107 Juškytė Jadvyga
F108 Karpovičius Adamas
F109 Kondratavičius Liudvikas (Vladislavas Sirokomlė)
F110 Kosakovskis Stanislovas
F111 Koscialkovskis Stanislovas
F112 Kozakevičius Juozapas
F113 Koženiovskis Juzefas
F114 Kraševskis Juzefas Ignacas
F115 Kridlis Manfredas
F116 Lenskių giminės dokumentai
F117 Leonas Petras
F118 Lindė Julijonas (Dobilas)
F119 Lopacinskių giminės aktai
F120 Maksimaitis Antanas (Maksimavičius)
F121 Mežejevskių giminės rankraščiai
F122 Montvila Bagdonas
F123 Moravskis Alfonsas
F124 Narbutų giminės aktai
F125 Naujalis Juozas
F126 Nezabitauskis – Zabitis Kiprijonas Juozapas
F127 Obstas Janas
F128 Okuličių giminės dokumentai
F129 Pakarklis Povilas
F130 Petrauskas Mikas
F131 Pleirytė Puidienė Ona (Vaidilutė)
F132 Platerių šeimos rankraščiai
F133 Polinskis Pelka Mykolas
F134 Prušinskis Konstantinas
F135 Kamionkos savininkai Renigeriai
F136 Reitelaitis Jonas
F137 Rėza Liudvikas Gediminas
F138 Riomerių šeimos aktai
F139 Sapiegų korespondencija
F140 Slavėnas Paulius
F141 Stiklius Kostas
F142 Striupas Romas
F143 Šapšalas Saraja
F144 Šivickis Pranciškus
F145 Širvydas Juozas Otas
F146 Šlapelis Ignas
F147 Tičkovskis Pranciškus
F148 Tiškevičių šeimos fondas
F149 Tiškevičius Eustachijus
F150 Tumas Juozas (Vaižgantas)
F151 Uziembla Liucijonas
F152 Vaičiūnas Petras
F153 Valsiūnienė Valerija
F154 Volteris Eduardas
F155 Vrublevskis Tadas
F156 Zakševskaitė Teresė
F157 Zavadzkis Bagdonas
F158 Zavadzkių šeimos rankraščiai
F159 Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai
F160 Konvento „Polonia“ aktai
F161 Pilsudskių giminės rankraščiai
F162 „Trimito“ redakcija
F163 Biržiška Vaclovas
F164 Prapuolenis Kazys
F165 Biržiška Mykolas
F166 Kisinas Izidorius
F167 Minius Jonas
F168 Sviechovkis Marijonas
F169 Lėvanas Aleksandras
F170 Šojus (Scheu) Hugo
F171 Burokas Romualdas
F172 Voldemaras Augustinas
F173 Vailokaičių rankraščiai
F174 Vilniaus universiteto lietuvių studentų sąjunga
F175 Lietuvių šv. Kazimiero draugija
F176 Vilniaus lietuvaičių tarnaičių draugija (šv.Zitos)
F177 Draugija Vilniaus kraštui remti
F178 Vilniui vaduoti sąjungos fondas
F179 Dambrauskas Jaštas Aleksandras
F180 Politinių ir socialinių mokslų institutas
F181 Mašiotienė Ona
F182 Michelis Dovydas
F183 Uždavinys Vincas
F184 Draugija užsienio lietuviams remti
F185 Dabušis Stasys
F186 Poška Antanas (Paškevičius)
F187 Grigaitis Juozas
F188 Kriščiūnas Jonas
F189 Bičiūnas Vytautas
F190 Petkevičaitė Gabrielė (Bitė)
F191 Klimas Petras
F192 Bortkevičienė Felicija
F193 Ruseckas Petras
F194 Civinskas Vytautas
F195 Čirvinskas Stasys
F196 VILBI [Vilniaus informacinė agentūros spaudos ir radijo biuleteniai]
F197 Šeklis M.
F198 Dokumentai iš Kauno miesto archyvo
F199 Lietuvos valstiečių liaudies sąjunga
F200 Edrigaičių žemės valdų dokumentai
F201 Morai Antanas ir Aleksandras
F202 Grigonis Matas
F203 Dovydaitis Jurgis
F204 Murka Jonas
F205 Vasiliauskas Antanas
F206 Avižonis Petras
F207 Dvarų aktai
F208 Lietuvos gyventojų surašymo duomenys
F209 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
F210 Krivickas Domas
F211 Lappo Ivanas
F212 Januševskis Jonas
F213 Pranckūno Viktoro muzikinių rankraščių kolekcija
F214 Kariška varia
F215 Tarpukario laikotarpio istorinių dokumentų rinkinys
F216 „Šluotos“ redakcija
F217 Vilniaus pirklių ir pramoninkų rūmai
F218 Šliūpas Jonas
F219 „Kultūros“ žurnalo redakcija
F220 Arsenjevas Mikalojus Ilarijonovičius
F221 Girdvainis Juozas
F222 „Eltos“ archyvas
F223 Rytų Europos institutas
F224 Vilniaus vaivadijos įstaigų kartoteka
F225 Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti
F226 „Žiburėlio“ draugija
F227 Lietuvių farmaceutų sąjunga
F228 Mažosios Lietuvos aktų kolekcija
F229 Rankraštiniai planai ir brėžiniai
F230 Depozitų kolekcija
F231 Čepinskis Vincas
F232 Vilniaus puodžių cecho dokumentai
F233 Šapoka Adolfas
F234 Valeišių šeimos rankraščiai
F235 Tarasenka Petras
F236 Galkauskas Konstantinas
F237 Požela Vladas
F238 Petraškevičius Česlovas
F239 Viskantas Antanas
F240 Vileišienė Emilija
F241 Vileišis Antanas
F242 Kraujalis Petras
F243 Čibiras Kristupas
F244 Lietuvių susivienijimas „Rūta“
F245 Lietuvos kultūrinis gyvenimas
F246 „Vilniaus rytojaus“ redakcija
F247 „Vilniaus aido“ redakcija
F248 „Tėvynės sargo“ redakcija
F249 „Litwa“ redakcija
F250 “Lietuvos aido” redakcija
F251 Vilniaus m. bibliotekos rankraščių rinkinys
F252 Lietuvių mokytojų draugijos
F253 Vilniaus lietuvių savitarpio pašalpos draugija
F254 Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas
F255 Lietuvių Mokslo draugijos rankraščių rinkinys
F256 Jablonskis Konstantinas
F257 Rytprūsių bažnyčios ir mokyklos
F258 Salamiesčio kalvinų bažnyčia
F259 Kėdainių kalvinų bažnyčia
F260 Valadka Vacys
F261 Nedzveckis Germanas
F262 Matulis Juozas
F263 Alminas Kazimieras [iki 1939 m. Alminauskis]
F264 Karazija Povilas
F265 Gūžys Jurgis
F266 Laucevičius Edmundas
F267 Janulaitis Augustinas
F268 Bažnytinių archyvinių dokumentų kolekcija
F269 Mackonis Rapolas [iki 1940 m. Mackevičius]
F270 Vilniaus Rusų dramos teatro biblioteka
F271 Abramavičius Vladas
F272 Vadis Robertas [Vadišius]
F273 Alberto Liudviko Zoštauto kolekcija
F274 Vaitkevičius Antanas
F275 Žiugžda Juozas
F276 Rimka Albinas
F277 Maksimaitienė Ona
F278 Liepsnonis Alpas [Kukanka]
F279 Miciūtė Ona [Šutavičienė]
F280 Kemėšis Fabijonas
F281 Šalkauskis Kazys
F282 Umbražiūnas Kazys
F283 Klimavičius Kazys
F284 Martinkėnas Vincas
F285 Jucys Adolfas
F286 Slapcinskas Antanas
F287 Jasas Rimantas
F288 Keliuotis Juozas
F289 Bielinis Alfonsas
F290 Tyla Antanas
F291 Merkys Vytautas
F292 Meištovičius Aleksandras
F293 Milius Vacys
F294 Buračas Antanas
F295 Jurginis Juozas
F296 Vyšniauskaitė Angelė
F297 Brazdžiūnas Povilas
F298 Likevičienė Natalija
F299 Indriūnas Juozas
F300 Ivanauskas Tadas
F301 Lietuvos karaimų bendruomenės archyvas
F302 Arbačiauskas Stasys
F303 Rudzinskas Dionizas
F304 Bulavas Juozas
F305 Firkovičiaus Simono karaimiškų rankraščių kolekcija
F306 Niunka Vladas
F307 Strukčinskas Mindaugas
F308 Ulpio Antano kolekcija
F309 Žilys Eduardas
F310 Čepulytė Valerija
F311 Savickas Juozas
F312 Vilniaus Rasų ir Bernardinų kapinių dokumentai
F313 Semokas Pranas
F314 Mazelaitis Jonas
F315 Peterburgo Dvasinės akademijos disertacijų rinkinys
F316 Eidintas Alfonsas
F317 Grigelis Algimantas
F318 Vilniaus arkivyskupijos dokumentų kolekcija
F319 Kuzmickis Zigmantas
F320 Lietuvos dailininkų piešinių bei eskizų kolekcija
F321 Petrauskas Vytautas [MA leidybinė veikla]
F322 Raulinaitis Adolfas
F323 Gudelis Vytautas
F324 Antokolskis Pavlas
F325 Greičius Jonas
F326 Mažylis Petras
F327 Štuthofo įkaitų archyvinis palikimas
F328 Baltušis-Žemaitis Feliksas
F329 Šarmaitis Romas
F330 Gurnevičius Vladas [Ramaškonis]
F331 Noreikienė Sigita
F332 Italijos miestų – Parmos, Modenos, Mantujos – archyvuose saugomų rankraščių (kserokopijų) kolekcija
F333 Salys Antanas
F334 Andriušis Pulgis
F335 Ėringis Kazys
F336 Kairys Liudas
F337 Kairys Anatolijus
F338 Valunta Vytautas
F339 Gimbutienė Marija
F340 Mulevičius Leonas
F341 Žepkaitė Regina
F342 Vilniaus kunigų seminarija
F343 Biziulevičius Stasys
F344 Matuzevičius Eugenijus
F345 Truska Liudas
F346 Vanagas Vladas
F347 Valstybinės komisijos „Armijos Krajovos“ II PK-o metais veiklai tirti komisijos archyvas
F348 Karys-Kareckas Jonas [Žilvitis]
F349 Sirijos Gira Vytautas
F350 Drėma Vladas F351 Gimbutas Jurgis
F352 Deveikė Jonė [Deveikytė-Navakinienė]
F353 Meškauskas Kazimieras
F354 Alė Rūta
F355 Burdhartas Stefanas
F356 Sliesoriūnas Feliksas
F357 Vėbra Rimantas
F358 Gravrogkų giminės fondas
F359 Ancevičius Pranas
F360 Gustaitis Algirdas
F361 Vilčinskas Juozas
F362 Lietuvos TSR socialinės infrastruktūros statistikos duomenys
F363 Matusevičiūtė Ona
F364 Požela Juras
F365 Gineitis Leonas
F366 Kolupaila Steponas
F367 Vaitkevičius Bronius
F368 Eidukaitytė Ona Uršulė
F369 Jaloveckių giminės dokumentai
F370 Lebionka Juozas
F371 Gliožaitis Algirdas
F372 Kvelos Ursulos kolekcija
F373 Aliulio Vaclovo kolekcija
F374 Terleckas Antanas
F375 Ruokis Viktoras
F376 Kulikauskas Pranas
F377 Kulikauskienė Regina [Volkaitė]
F378 Vasinauskas Petras
F379 Sakalauskas Mečislovas
F380 Merkys Alfonsas
F381 Jonaitis Vytautas Alfonsas
F382 Stundžia Jonas Antanas
F383 Vitkevičius Pranciškus
F384 Macevičius Jonas
F385 Dagys Jonas
F386 Suveizdis Povilas
F387 Banikonienė Marija
F388 Bražėnas Vilius
F389 Jakimavičius Algimantas
F390 Giedraitis Mykolas
F391 Lukšienė Meilė
F392 Kairiūkštytė Nastazija 
F393 Stancevičius Antanas
F394 Vaškelis Algirdas Povilas
F395 Goberis Stasys Algimantas
F396 Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti archyvas
F397 Voverienė Ona
F398 Narbutas Vytautas
F399 Rudzikas Zenonas Rokas 
F400 Miškinis Algimantas 
F401 Marcinkevičius Juozas
F402 Puronas Vytautas
F403 Gustaitė Genovaitė
F404 Lietuvos jėzuitų provincijos bibliotekos fondas
F405 Jankevičius Karolis 
F406 Narbutas Sigitas
F407 Petkevičiūtė-Labanauskienė Danutė
F408 Karatajūtė-Talimaa Valentina
F409 Gelumbauskaitė Leonora Živilė
F410 Devenis Mykolas 
F411 Ragevičių šeimos dokumentai
F412 Dainauskas Pranas
F413 Kuckaitė Birutė
F414 Kazlauskas Juozas
F415 Pajedaitė Ona
F416 Cachajevas Habibas
F417 Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondo dokumentai
F418 Krikštopaitis Juozapas Algimantas
F419 Lietuvos politinių kalinių sąjungos fondas 
F420 Jackevičius Algirdas
F421 Linčius Augustinas
F422 Baltrūnas Valentinas
F423 Daniulis Jonas
F424 Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) fondas
F425 Ubeikaitė Adelė
F426 Butkus Donatas
F427 Kuodytė Marytė
F428 Kitkauskas Kazys Napaleonas
F429 Kučinskai Vaidutis ir Zita Aušrelė
F430 Piročkinas Arnoldas
F431 Karazija Romualdas
F432 Basys Edmundas
F433 Dubakienė Rūta
F434 Olšauskas Steponas Raimundas
F435 Žalakevičius Mečislovas
F436 Matulevičius Algirdas