Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis

Vykdymo laikas: 2016 m. kovo 1 d . – gruodžio 20 d.
Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba, UAB Expertus Vilnensis, VšĮ Akademinė leidyba
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
Projekto vadovas: Birutė Giedraitienė
Projekto partneriai: VU Komunikacijos fakultetas

Problematika – LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugoma gausi vertingų rankraštinių dokumentų kolekcija, kurios dokumentais domisi ir juos tyrinėja Lietuvos bei užsienio šalių mokslininkai, aukštųjų mokyklų studentai. Viena iš tyrinėjimo sričių yra dokumento kilmės nustatymas, duomenų apie sukūrimo vietos patikslinimas. Tyrimų objektu pasirinktas  XVI–XVII a. knygų, perrašytų Supraslio vienuolyne, rinkinys, kadangi Supraslio vienuolynas iki XIX a. buvo vienas iš stambiausių raštijos centrų buvusioje LDK teritorijoje, o šiuo metu didžioji rinkinio dalis saugoma LMA Vrublevskių bibliotekoje.

Tikslas – pritaikant medžiagų tyrimo instrumentinius bei mikrocheminės kokybinės analizės metodus nustatyti tiriamajame laikotarpyje LDK teritorijoje knygų sukūrimui naudotas medžiagas, atlikti knygų įrišo elementų (viršelio pagrindo ir dengiamosios medžiagos, popieriaus, rašalo, kaptalų, sagčių ir kt.) analizę, siekiant šių tyrimų pagrindu patikslinti dokumentų kilmės ir sukūrimo aplinkybių duomenis.

Uždaviniai:

1. Iš LMA Vrublevskių bibliotekos rankraščių fondo atrinkti tyrimo objektą – rankraštines XVI–XVII a.  knygas, perrašytas  Supraslio vienuolyne ir palyginimui to paties laikotarpio dokumentus, perrašytus kitose LDK raštinėse.
2. Instrumentiniais metodais (VIS ir FTIR spektroskopija, fotofiksacija) ir medžiagų mikrocheminiais tyrimais ištirti atrinktus dokumentus.
3. Išanalizuoti ir susisteminti tyrimų duomenis.
4. Sukurti VIS spektroskopijos  metodologinį modelį istoriniam rašalui identifikuoti.
5. Apibendrintus rezultatus paviešinti mokslo ir atminties institucijų bendruomenei.

Pagrindinės veiklos – įgyvendinant projektą iš LMA Vrublevskių bibliotekos rankraščių fondo atrinkti tyrimo objektą  – XVI–XVII a.  rankraštines knygas, sukurti jų bibliografinį aprašą, fiksuoti (foto nuotrauka, piešinys ir kt.) knygų įrišą ir jo elementus bei rašalo pavyzdžius, atlikti jų analizę. Taip pat atlikti dokumentus sudarančių medžiagų spektroskopinius tyrimus ir mikrocheminę kokybinę analizę. Išanalizuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis, juos paskelbti mokslo leidinyje ir aptarti numatomame seminare.

Siekiamas rezultatas – taikant skirtingų mokslo sričių tyrimus fiksuoti  XVI-XVII a. Supraslio vienuolyno raštinėje perrašytų  knygų fizinę būklę, ištirti pagrindines šiuos dokumentus sudarančias medžiagas,  siekiant patikslinti dokumentų kilmės ir sukūrimo aplinkybių duomenis.