Laikraščiui Lietuvos balsas – 100 metų

Nemažą lietuviškos tarpukario periodinės spaudos dalį sudaro politiškai orientuoti leidiniai. Vienas jų – tautininkų laikraštis Lietuvos balsas, nuo kurio pasirodymo šiemet sukanka 100 metų. Laikraštį Kaune nuo 1921 m. balandžio 20 d. iki spalio 19 d. tris kartus per savaitę leido „Rašto ir spaudos“ bendrovė, spausdino „Varpo“ spaustuvė. Iš viso išėjo 75 leidinio numeriai.

Laikraštis tęsė Tautos pažangos partijos leidinio Tauta, ėjusio 1919 m. lapkričio 19 d. – 1920 m. lapkričio 5 d. Kaune, tradiciją.

Lietuvos balsą redagavo Antanas Smetona (1874–1944), aktyvus visuomenės ir kultūros veikėjas, politikas, Vasario 16-osios Akto signataras, Lietuvos valstybės prezidentas. Nuo 1920 m. A. Smetona veikė opozicijoje kaip Tautos pažangos partijos (po 1924 m. – Lietuvių tautininkų sąjunga) vadovas, leido ir redagavo periodinius leidinius, skelbė publikacijas.

Lietuvos balsas turėjo didelės įtakos politikai ir valstybės gyvenimui. Leidinyje bendradarbiavo žymūs visuomenės veikėjai: Martynas Yčas, Liudas Noreika, Stasys Šilingas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Petras Vaičiūnas, Petras Vileišis, Augustinas Voldemaras ir kiti.

Pagrindinės Lietuvos balso temos apėmė vidaus ir tarptautinę politiką, Lietuvos ir užsienio visuomeninio gyvenimo naujienas. Laikraščio puslapiuose buvo pažeriama kritikos tuometinei valdžiai, polemizuojama su krikščionių demokratų partijos laikraščiu Laisvė ir oficiozu Lietuva. Daug dėmesio buvo skiriama Lietuvos ūkio, įstatymų kūrimo klausimams, finansiniams vyriausybės planams. Laikraštyje buvo apžvelgiama ir užsienio spauda, minimos kultūros ir leidybos naujienos, viešinami įvairių įstaigų pranešimai bei skelbimai.

Leidinys už oponavimą valdžiai buvo nubaustas. Kauno miesto ir apskrities komendanto įsakymu, 1921 m. spalį Lietuvos balsas buvo uždarytas už tai, kad neva šmeižė Seimą, žemino valdžios autoritetą ir skelbė melagingas žinias. Redaktoriaus A. Smetonos nuomone, uždarymas buvo neteisėtas ir represyvus.

Netrukus, 1921 m. lapkritį, vietoje uždaryto Lietuvos balso tautininkų blokas pradėjo leisti laikraštį Lietuvių balsas. Cenzūrai persekiojant, pastarąjį laikraštį 1921 m. gruodį pakeitė Tautos balsas, o šį 1922 m. nuo sausio iki spalio tęsė Tėvynės balsas, vietoje kurio 1922 m. spalį – 1923 birželį ėjo Krašto balsas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos sektoriuje saugomi visi Lietuvos balso ir jo tęsinių numeriai. 

Literatūra

  1. Lietuvos balsas. In: Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 282.
  2. BULOTA, Jonas. Periodinės spaudos raida Lietuvoje, XVI–XX a. pirmoji pusė. In: Žurnalisto žinynas. Kaunas: Vilius, 1992, p. 23–38.
  3. EIDINTAS, Alfonsas. Antanas Smetona. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021-04-13]. Interneto prieiga: vle.lt/straipsnis/antanas-smetona/.
  4. SMETONA, Antanas. Spaudos laisvė ir įstatymai. Lietuvių balsas, 1921, lapkr. 3–4, nr. 1, p.1.
  5. Mūsų tikslas ir jo keliai. Lietuvos balsas, 1921, bal. 20, nr. 1, p. 1–2.

Parengė Jolanta Stasytė Berniūnienė