Naujos knygos

2020-11-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite užsisakyti.

 

 

Snowden, Frank M. Epidemics and society : from the Black Death to the present. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 582 p.

Ši knyga pasirodė keletą mėnesių prieš Covid-19 pandemijos pradžią, ir joje siūlomos įžvalgos šiuo metu kaip niekada aktualios. Apžvelgiamas masinių infekcijų poveikis visuomenei, aprėpiant laikotarpį nuo Viduramžių iki XXI a. pradžios. Autorius atskleidžia, kaip epidemijos veikė ne tik visuomenės sveikatą ir medicinos mokslus, bet ir galėjo padaryti meno, religijos ir karybos perversmą. Aptariama infekcinių ligų gydymo evoliucija, skurdo ryšys su infekcijų plitimu, aplinkos klausimai, epidemijos laikotarpiui būdinga visuotinė isterija. Siūlomas istorinis žvilgsnis į tokias ligas kaip maras, raupai, cholera ir tuberkuliozė, taip pat į prieš kelerius metus vykusių ŽIV, SARS ir EBOLA epidemijų pasekmes šiuolaikinei visuomenei. Nagrinėdamas menką epideminių ligų užkardymo lygį XXI a. pradžioje, autorius daro išvadą, kad pasaulis visiškai nepasiruošęs tvarkytis su epidemijomis, nepaisant nerimą keliančios patirties, kovojant su SARS ir EBOLA protrūkiais.  

 

 

Kwakkel, Erik. Books before print. – Leeds : Arc Humanities Press, 2018. – 282 p.

Puikiai iliustruotoje, patraukliai ir aiškiai parašytoje knygoje pristatomi Viduramžių rankraščiai ir nagrinėjama, ką jie gali papasakoti apie juos sukūrusį pasaulį. Parodoma, kaip rankraščio medžiaginių savybių tyrimas atskleidžia Viduramžių kultūrinį, visuomeninį ir religinį gyvenimą. Knyga sudaryta iš daugelio trumpų skyrelių, kurių kiekvienas aprašo kokį nors rankraščio elementą: nugarėlę, pirmą puslapį, raštą, dekoruotus inicialus, užsklandas ir daugelį kitų. Pabrėžiama, kad jau ir Viduramžių knygos pasaulyje būta reiškinių, kurie  paprastai siejami tik su šiuolaikinės knygos kultūra: knygos iškylančiais puslapiais, plakatai, teksto burbulai iliustracijose, knygų reklama ir užrašų lipdukai.

 

 

Biski, Paul. Gothic sculpture. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 287 p.

Nuostabiai iliustruotoje studijoje atskleidžiamas Šiaurės bei Vakarų Europos gotikinės skulptūros pasaulis. Parodoma didžiulė akmeninių ir medinių skulptūrų iš skirtingų Europos regionų įvairovė, nagrinėjamas gotikinio meno pasitelktas augimo, kaitos, baimės bei malonumo galios vaizdynas. Aptariami nevienareikšmiai gotikinės skulptūros tikslai ir funkcijos, nagrinėjama, kokią įtaką ji darė žiūrovo intelektui ir emocijoms, kaip turėjo paveikti jo įsitikinimus ir suteikti estetinį, jausminį potyrį.

 

 

Fowler, Caroline. The art of paper : From the Holy Land to the Americas. –  New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 174 p.

Knygoje apžvelgiama popieriaus istorija vėlyvaisiais Viduramžiais ir Renesanso laikotarpiu. Popieriaus sklaida nagrinėjama veikiau kultūriniu, negu technologiniu požiūriu, kreipiant išskirtinį dėmesį į popieriaus reikšmę už knygų spausdinimo ribų: dailėje, rankraštiniuose dokumentuose ir kt. Analizuojamas geografinis popieriaus paplitimas, jo sklaidos keliai. Aptariamas didžiulis popieriaus poveikis menui, kultūrai, religijai, visuomeniniam ir kasdieniam gyvenimui. Knygoje pateikiama gausybė įdomių detalių apie popieriaus gyvavimą to meto visuomenėje: pavyzdžiui, kai kurie dvasininkai ragino atsisakyti popieriaus, nes jis buvo gaminamas iš „purvinų“ tekstilės atliekų, vadinasi, buvo „nešvarus“ ir todėl netinkamas naudoti intelektinei veiklai.

 

A concise companion to the study of manuscripts, printed books, and the production of early modern texts. – Chichester : Wiley-Blackwell, 2015. – 365 p.

Rankraščiai ir spausdintos knygos Naujaisias laikais atspindėjo du skirtingus požiūrius į raštingumą ir raštiją. Rankraštinė kultūra buvo susijusi su raštingais skaitytojais ir rašytojais, kurie bendravo tarpusavyje pagal nusistovėjusias tradicijas. Jie sudarė ganėtinai siaurą ratą. O spausdintų leidinių kultūra pasklido plačiuose visuomenės sluoksniuose ir gerokai padidino visuomeninį raštingumą. Šiame esė rinkinyje nagrinėjamas šių dviejų kultūrų santykis XVI–XVII amžiais. Knygoje yra trys dalys: vienoje pateikiamos rankraščių, kitoje – spausdintos knygos studijos, o trečiojoje nagrinėjami Naujųjų laikų rašytojų kūrybos, literatūros istorijos, literatūros santykio su religija klausimai.

 

Udías, Agustín. Jesuits and the natural sciences in modern times, 18142014. – Leiden ; Boston : Brill, 2019. –104 p.

1814 m. atkūrus Jėzuitų ordiną, jo nariai gerokai prisidėjo prie tiksliųjų ir gamtos mokslų, ypač astronomijos, meteorologijos, seismologijos, matematikos ir biologijos, tyrimų. Šioje knygoje apžvelgiamos Jėzuitų ordino institucijos, kuriose buvo padaryta minėtų mokslo sričių atradimų. Nemaža šių institucijų buvo įsteigta šalyse, kuriose iki tol išvis nebuvo jokių mokslo įstaigų, todėl jėzuitų mokslinis ir edukacinis palikimas jose nepaprastai reikšmingas iki šių dienų. Pristatomas jėzuitų sukurtas pasaulinis 74 astronominių ir geofizinių observatorijų tinklas. Knygoje ne tik atskleidžiamas nepaprastai didelis šios brolijos indėlis į mokslą, bet ir bandoma atsakyti į klausimą, kodėl jai nuo pat įkūrimo XVI amžiuje būdinga tokia aktyvi mokslinė veikla. 

 

 

Shaver, Lea. Ending book hunger : access to print across barriers of class and culture. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 209 p.

Šiandien milijardas vaikų neturi prieigos prie knygų savo kalba. Net tokioje išsivysčiusioje šalyje kaip JAV, 40 procentų vaikų negali sau leisti nusipirkti knygų. Toks knygų stygius gali sukurti visą pasaulį aprėpsiančią švietimo krizę, nes vienas iš pagrindinių vaiko sėkmę mokykloje lemiančių veiksnių – knygų, kurias šeima turi namuose, skaičius. Šioje knygoje siūlomos nekomercinės vaikų literatūros leidybos pertvarkos strategijos, sudarant įvairesnį knygų pasirinkimą, mažinant leidybos išlaidas, griaunant kalbos barjerus ir skatinant skaitymą skaitmeninėse bibliotekose. Aptariama, ar šios priemonės būtų paveikios, kuriant galimybę milijardui vaikų priartėti prie knygų. Šios knygos skaitytojai kviečiami prisidėti prie sumanymo kovoti su vaikiškų knygų badu.

 

Manguel, Alberto. Fabulous monsters : Dracula, Alice, Superman and other literary friends. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 228 p.

Albertas Mangelis – žymus rašytojas, vertėjas, antologijų sudarytojas, Argentinos nacionalinės bibliotekos direktorius. Pasaulyje ypač garsėja jo skaitymo istorijai skirtos knygos. Naujausioje knygoje jis nagrinėja grožinės literatūros personažų poveikį šiuolaikinio žmogaus emociniam ir intelektiniam vystymuisi. Nagrinėjama, kaip literatūros personažai tarsi peržengia knygų puslapius, kaip skaitytojų mintyse jie tampa tikresni už savo autorius, kaip jie veikia mūsų žmogaus ir pasaulio sampratą. Knyga išsiskiria autoriui būdingu entuziazmu ir erudicija, ji iliustruota jo paties piešiniais.

 

 

Voices from the Warsaw Ghetto : writing our history. – New Haven ; London :  Yale University Press, 2019. – 247 p.

1940 m. keliasdešimt Varšuvos geto kalinių sukūrė slaptą organizaciją, kuri vadinosi „Oneg Šabat“ (Šabo džiaugsmas – jie rinkdavosi šeštadieniais). Jie siekė užrašyti liudijimus apie geto gyvenimą, surinkti gete sukurtus literatūros, mokslo ir meno darbus ir šio sukaupto archyvo pagrindu parengti išsamią Varšuvos geto istoriją. Tik trys organizacijos nariai išgyveno Holokaustą. „Oneg Šabat“ sukaupti dokumentai buvo sudėti į metalines dėžes ir užkasti žemėje. Dalis jų buvo rastos pasibaigus karui. Šioje knygoje pristatoma dar mažai Holokausto istorikams žinoma „Oneg Šabat“ veikla ir pateikti dalies išlikusių dokumentų vertimai į anglų kalbą. Tarp jų – daugybės žmonių prisiminimai, dienoraščiai, prozos ir dailės kūriniai, pamokslai, kuriuose atsispindi nuomonių ir požiūrių įvairovė, liudijamos tuo metu naikintos kultūrinės Holokausto tradicijos, įamžintas griaunamos civilizacijos balsas.

 

 

Knowledge and context in Tibetan medicine. ­– Leiden ; Boston : Brill, 2019. – 372 p.

Šiame esė rinkinyje grupė mokslininkų iš viso pasaulio apibūdina ir aiškina Tibeto medicinos žinių klodus. Nagrinėjamos medicinos sąvokų perkaitos skirtingomis istorinėmis, kultūrinėmis ir intelektinėmis aplinkybėmis. Aptariamas ryšys tarp Tibeto ir graikų-arabų medicinos „kūno skysčių“ sąvokų, Tibeto medicinos naudojimas Kinijos Liaudies Respublikoje ir daugelis kitų temų. Ši knyga papildys LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomą turtingą leidinių apie Tibeto mediciną, kultūrą, istoriją ir kalbą rinkinį, kurio daugumą knygų Biblioteka gavo iš pasaulyje žinomo Tibeto medicinos žinovo Donato Butkaus asmeninės kolekcijos.

 

 

Negotiating conflict and controversy in the Early Modern book world. – Leiden ; Boston :  Brill, 2019. – 287 p.

Naujaisiais laikais Europos knygų leidyba, kaip pažangi ir konkurencinga veiklos sritis, buvo nuolat krečiama prieštarų ir kivirčų. Žymūs pasaulio knygos istorijos tyrėjai šiame daugiadalykiame esė rinkinyje pasakoja, kaip to meto knygų verslo atstovai reagavo į įvairias krizes ir gebėjo su jomis tvarkytis. Tarp aptariamų temų – nesutarimai ir įtampa tarp autorių ir leidėjų, knygos kūrėjų bandymai išvengti griežtos protestantų cenzūros, aštrios konkurencinės kovos tarp leidyklų, asmeninis ir profesinis lobizmas, kivirčai, susiję su moterų dalyvavimu knygų spausdinimo versle, iššūkiai, spausdinant pasaulietinei ir bažnytinei valdžiai nepriimtiną medžiagą ir kt.

Danesi, Marcel.  Memes and the future of pop culture.  – Leiden ; Boston : Brill, 2019. – 81 p.

Šioje studijoje nagrinėjama neseniai atsiradusi, bet didžiulį populiarumą pelniusi interneto memų kultūra ir jos santykis su tradicine tapusia masine kultūra. Aptariamos socialinės, dvasinės ir estetinės masinės kultūros ištakos, jos ryšiai su technologijomis, taip pat – su literatūros ir meno judėjimais. Pasak šios knygos autoriaus, memų kultūros atsiradimas sutrikdė istorinę masinės kultūros raidą ir kelia grėsmę jos tolesniam egzistavimui.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė