Dovana iš Baltarusijos

LMA Vrublevskių biblioteką pasiekė brangi dovana iš Baltarusijos: du Žyrovičų Evangelyno faksimilinės laidos egzemplioriai. Šiemet Baltarusijos Stačiatikių Bažnyčia mini net du jubiliejus, susijusius su Žyrovičais: 550-metį, kai toje vietovėje piemenys surado stebuklinga laikomą Švenčiausiosios Dievo Motinos ikoną, ir 500-ąsias vieno iš didžiausių ir reikšmingiausių LDK teritorijoje vyrų vienuolyno įkūrimo metines. Štai kaip šiuos įvykius 1650 m. išėjusiose „Įvairenybėse apie Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje“ aprašė Albertas Kojalavičius-Vijūkas: „Šią vietovę [Žyrovičus] bei gretimas žemes Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras III Jogailaitis atidavė valdyti kilmingam lietuviui Aleksandrui Soltanui, Šv. Kapo ir Aukso Vilnos riteriui, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vyriausiajam iždininkui. Jam dar gyvam esant nutiko štai kas: jo rūmų, arba dvaro, piemenys sekdami paskui gyvulius nuklydo į giraitę ir pastebėjo iš kriaušės medžio sklindant neįprastą šviesą; susibėgę į reginį ir atidžiau įsižiūrėję, išvydo tarp medžio šakų be jokios atramos stovint mažą atvaizdėlį. Tuo tarpu šviesai pamažu slopstant vienas, už kitus drąsesnis, įlipo į medį, paėmęs atvaizdą nunešė savo ponui ir iš eilės papasakojo, kaip jį rado ir kas nutiko. Ponas, tatai išklausęs, atneštąjį atvaizdą pagarbiai suvyniojo ir užrakino skrynelėje; per keletą dienų užsukantiems svečiams jis pasakoja apie įvykį ir žada parodyti patį dar neseniai saugomą šventąjį įrodymą; tačiau atrakinęs spynelę neberanda atvaizdo, mat šis Dievo galia jau buvo sugrąžintas į ankstesniąją vietą. Piemenys, vėl jį suradę, darsyk atnešė ponui. Tačiau ponas, jau pasidaręs supratingesnis ir tokio įvykio pamokytas, kaip reikia elgtis, liepė išvalyti vietą, kur atvaizdas buvo rastas, ir pastatyti bažnyčią (kurion būtų patalpintas atvaizdas), aprūpindamas ją ir lėšomis. [...] Ši vieta visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje ir net kaimyninėje Voluinėje, Polesėje bei Lenkijoje garsėja malonėmis, kurias geriausiasis Dievas teikia maldininkams, atvykstantiems čia vykdyti įžadų“ (vertė Rasa Jurgelėnaitė).

Minėtoms progoms atminti trys institucijos: Baltarusijos Stačiatikių Bažnyčia, Nacionalinė biblioteka ir religinės literatūros leidykla „Medialas“ parengė ir išleido minėtą Evangelyną. Tai – rankraštinė XVI a. knyga, svarbus LDK religinės raštijos paminklas (keturių Evangelijų vertimas į bažnytinę slavų kalbą); jo originalas saugomas LMA Vrublevskių bibliotekoje; kopija prieinama skaitmeniniame archyve adresu: http://elibrary.mab.lt/handle/1/8674. Faksimilinė Evangelyno laida išėjo 40 egzempliorių tiražu. Dovana LMA Vrublevskių biblioteką pasiekė padedant LR užsienio reikalų ministerijai. Už tai jos darbuotojams Biblioteka reiškia nuoširdžią padėką. Nuotraukos Vikos Petrikaitės ir Sigito Narbuto.

                      

 

Direkcijos informacija