Gyvenimas, skirtas geologijai

Gamtos tyrimų centre (Akademijos g. 2) parengta paroda „Iš lietuvių geologo, profesoriaus, geologijos-mineralogijos mokslų daktaro Mykolo Kaveckio (1889–1968) mokslinio palikimo“, kuri veiks iki birželio 15 d. Paroda skirta mokslininko 130-osioms gimimo metinėms. Joje eksponuojami Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose saugomi Mykolo Kaveckio gyvenimo ir veiklos faktus atskleidžiantys dokumentai, meteoritų kolekcija, poliarizacijos mikroskopas, iš mineralų sudėtas paveikslas, kurį 1931 m. dovanojo čekų geologai, bei kiti Gamtos tyrimų centro Mineralų muziejuje esantys eksponatai. Rengiant parodą naudotasi profesorių Algimanto Grigelio ir Algirdo Gaigalo 2012 m. parengta išsamia studija, kurioje įvertintos profesoriaus mokslinės pažiūros bei indėlis į Lietuvos geologiją, pateikti biografijos faktai, pedagoginė ir mokslinė veikla, skelbiami profesoriaus buvusių mokinių, bendradarbių ir kolegų atsiminimai.

Mykolas Kaveckis gimė 1889 m. gegužės 20 d. Orenburge, Antano ir Amelijos Kaveckių, kilusių iš Bugenių kaimo (Mažeikių apskr.), šeimoje. Baigęs mokslus gimnazijoje, įstojo į Charkovo universiteto Fizikos-matematikos fakulteto Gamtos skyrių, kurį baigė 1912 m. ir gavo I laipsnio diplomą. Baigęs mokslus universitete, 1914–1916 m. studijas tęsė Kijevo politechnikos instituto Chemijos fakultete. Dėl pablogėjusios materialinės padėties studijų nebaigė. Nuo 1916 m. iki 1921 m. Mykolas Kaveckis dirbo įvairiose Ukrainos ir Rusijos įstaigose bei organizacijose.

1921 m. Mykolas Kaveckis atvyko į Lietuvą ir pradėjo dirbti Aukštuosiuose kursuose Kaune asistentu. Po kursų reorganizacijos 1922 m. dirbo asistentu Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultete, skaitė kristalografijos ir mineralogijos kursą. Nuo pat pirmųjų savo darbo dienų aktyviai įsijungė į pedagoginį ir organizacinį darbą. 1923 m., įsteigus Geologijos katedrą, Mykolas Kaveckis buvo išrinktas Mineralogijos katedros docentu, o nuo 1926 m. paskirtas Mineralogijos-geologijos katedros vadovu. 1940 m. Vilniaus universitete įsteigus Gamtos fakultetą, prof. Mykolas Kaveckis buvo paskirtas Mineralogijos katedros vedėju ir jai vadovavo iki 1960 m. 1948 m. buvo pakviestas į Kauno valstybinio universiteto Statybos fakulteto Inžinerinės geologijos katedrą. Šiai katedrai vadovavo iki gyvenimo pabaigos, iš viso 20 metų. Kurį laiką (1946–1949 m.) dirbo Lietuvos TSR mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto Mineralinių žaliavų sektoriaus vadovu.

Parodoje eksponuojami žurnalai „Kosmos“, „Medicina“, „Technika“, „Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai“, kuriuose publikuojami ekspedicijų metu gauti geologinių tyrimų rezultatai. 1931 m. penktame žurnalo „Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai“ numeryje spausdinami 6 Mykolo Kaveckio straipsniai apie 1927–1930 m. vykdytus tyrimus bendra antrašte „Mineralogijos geologijos kabineto Lietuvos geologiniai tyrimai“. Tai vienas reikšmingiausių profesoriaus darbų. Šiuose straipsniuose pateikiamos svarbiausios to meto žinios apie Lietuvos geologiją. Juose daug iliustracinės medžiagos, parengtas prekvartero darinių geologinis žemėlapis. Vėliau Mykolas Kaveckis šį darbą pristatė kaip disertaciją, kurią 1932 m. sėkmingai apgynė Prahos universitete ir įgijo gamtos mokslų daktaro laipsnį. Visuomenei skirti straipsniai apie naudingųjų iškasenų paieškas ir jų naudą šalies ekonominiam vystymuisi buvo spausdinami to meto Lietuvoje leidžiamuose laikraščiuose „Lietuva“, „Lietuvos aidas“, „Mūsų rytojus“. Šiuose straipsniuose autorius pateikdavo naudingų žinių apie žemės turtus, jų kokybę, patarimų, kaip juos tinkamai naudoti.

Mykolo Kaveckio pedagoginė veikla siejama su Vilniaus ir Kauno universitetais. Profesorius skaitė kristalografijos ir mineralogijos paskaitas, daug dėmesio skyrė mineralinių žaliavų ištekliams. 1965 m. kartu su dėstytojais V. Pranaičiu ir B. Sidauga išleido vadovėlį „Inžinerinė geologija“, skirtą aukštųjų mokyklų statybinio profilio specialybės studentams. Per 46 pedagoginio darbo metus išugdė didžiulį būrį geologijos specialistų, kurie sėkmingai darbavosi įvairiose geologijos įstaigose. Dauguma jų – žinomi mokslininkai, akademikai, profesoriai ir daktarai. Parodoje eksponuojamos jų knygos, kuriose spausdinami prisiminimai apie Mykolą Kaveckį, Vytauto Didžiojo universiteto parengti kalendoriai, kuriuose skelbiami semestriniai paskaitų ir egzaminų tvarkaraščiai, personalo sąrašai, komandiruotės, skaitytų pranešimų ataskaitos ir kita informacija.

Mykolas Kaveckis domėjosi įvairiais gamtos mokslų dalykais, neliko abejingas ir meteoritams. Parodoje eksponuojami to meto spaudoje pasirodę straipsniai iš meteoritikos srities. Juose buvo aprašyta medžiaga, susijusi su 1929 m. Andrioniškio meteorito radiniais, skelbiami 1933 m. nukritusio Žemaitkiemio meteorito tyrimai.

Parodos rengėjos Audrė Trumpienė ir Sigita Dagienė tikisi, kad paroda bus įdomi ne tik geologams, bet ir visiems besidomintiems geologijos mokslo istorija bei Lietuvos mokslo ir kultūros palikimu.

Informaciją parengė Sigita Dagienė