Dr. Mykolo Leto Palmaičio dovana

LMA Vrublevskių biblioteką pasiekė dr. Mykolo Leto Palmaičio, filologo orientalisto ir baltisto, baltų kalbų istorinės gramatikos bei baltų prokalbės, kartvelų (gruzinų, svanų) kalbų, semitų (hebrajų, aramėjų, arabų) filologijos tyrėjo dovana. Jis Bibliotekai perdavė dalį savo vertingos ir unikalios asmeninės bibliotekos leidinių. Ši dovana pravers tiems, kas darbuojasi baltistikos, kartvelistikos ir kituose lingvistinių tyrimų baruose. 

Dr. Letas Palmaitis yra paskelbęs tyrimų semitų ir kartvelų kalbotyros klausimais. Jis parašė knygas: Baltų kalbų gramatinės sistemos raida (1998), Atkurtosios prūsų kalbos žodynas (2007), Įmintos tūkstantmečio mįslės (2009), Naujosios prūsų kalbos gramatika (1989), Kas ir kada pagrobė Europą? (2011) ir kt. Jo mokslinių straipsnių yra paskelbta tokiuose leidiniuose kaip Baltistica, Indogermanische Forschungen, Res Baltica, Mazovia, Macne (Gruzija).

Nuo pat studentavimo dienų rinkęs asmeninę biblioteką, dr. Letas Palmaitis sukaupė apie 4000 leidinių. LMA Vrublevskių bibliotekai perduota daugiau kaip 500. Iš jų apie 50 – su vertingais autografais. Dėmesio nusipelno akad. Akakio Šanidzės, Aleksandrės Onianio įrašai. Dalį leidinių donatorius įsigijo, studijuodamas semitologiją Leningrado universitete 1965–1970 m., dalį parsivežė iš Sakartvelo (1976–1980 m. jis stažavosi Tbiliso universitete). Yra leidinių, parsivežtų iš privačių stažuočių Sakartvele, tyrinėjant kartvelų (kartų, senovės kartų, svanų, megrelų) ir abzachų kalbų istoriją ir tipologiją. Tarp dovanotų leidinių esama ne tik vertingų knygų, bet ir periodinių leidinių: Annali del Istituto Orientale di Napoli, Israel Exploration Journal, Oriens Antiquus, Rivista degli Studi Orientali ir kt.

Dr. Leto Palmačio dėka LMA Vrublevskių bibliotekai taip pat buvo perduoti ir prof. Michaelio Helcerio (1928–2010) rankraščiai. Vienu metu šis mokslininkas dėstė senovės istoriją Vilniaus pedagoginiame institute ir bendravo su L. Palmaičiu. 1972 m., išvykdamas į Izraelį, jis dalį savo rankraštinio mokslinio palikimo patikėjo donatoriui. Nuo šiol dalis prof. M. Helcerio rankraštinio archyvo saugoma LMA Vrublevskių bibliotekoje ir bus prieinama skaitytojui, kai specialistai jį sutvarkys.

Daiva Liudavičienė

Nuotraukoje L. Palmaitis su garsiuoju akad. Akakiu Šanidze 1979 m. prie įėjimo į Tbiliso universitetą. Tarp jo ir akademiko stovi Senovės kartų kalbos katedros laborantė ir pirmoji L. Palmaičio kalbos mokytoja Cira Čikvaidzė; priešais su L. Palmaičiu kalbasi tos katedros vedėja, Rankraščių instituto direktorė, A. Šanidzės duktė prof. Mzekala Šanidzė.