Tautinių mažumų departamentas ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka plės bendradarbiavimą akademinėje srityje

2018 m. spalio 2 d. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp šių institucijų.

Tarpinstitucinio susitarimo tikslas – bendromis pastangomis tirti, saugoti ir įprasminti Lietuvos tautinių mažumų istoriją ir paveldą, plėtoti bendradarbiavimą akademinių tyrimų srityje, įgyvendinti bendras projektines mokslines iniciatyvas, teikti tarpusavio pagalbą vykdant teisės aktais priskirtas funkcijas, atsižvelgiant į tai, kad keitimasis žiniomis bei informacija pasitarnauja abiejų sutarties šalių interesams bei padeda siekti bendrų tikslų, siekiant skatinti ir vystyti įvairiapusį tarpusavio bendradarbiavimą.

Susitarimu Tautinių mažumų departamento ir LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojams bus sudaryta galimybė dalyvauti bei kartu įgyvendinti mokslinius projektus, organizuoti tyrimus, konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus renginius, susipažinti su šių institucijų veikla ir darbo specifika.

Be to, Tautinių mažumų departamentas sudarys galimybę Bibliotekos darbuotojams organizuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas kultūros paveldo tyrimams tautinių mažumų bei tarpkultūrinio dialogo srityse, konsultuos, teiks pasiūlymus, dalinsis atliktais tyrimais, studijų rezultatais ir statistinių duomenų ištekliais su bibliotekos darbuotojais.

Biblioteka sudarys galimybes Departamento darbuotojams naudotis saugoma literatūra, kultūros paveldo kolekcijomis ir fondais, moksliniais kultūros paveldo tyrimais, kvies Departamento darbuotojus pagal kompetenciją konsultuoti inicijuojant ir atliekant mokslinius tyrimus, susijusius su tautinių mažumų kultūros paveldo ir istorinio palikimo puoselėjimo, bei tarpkultūrinio dialogo skatinimo sritimis.

„Tautinių mažumų departamentą ir Vrublevskių biblioteką sieja ilgametis produktyvus darbas kartu. Paskutinis tokio bendradarbiavimo pavyzdys – kilnojamoji paroda apie Lietuvos tautines mažumas „Lietuvą kūrėme kartu“, kurią ruošiant Biblioteka geranoriškai suteikė prieigą Departamento darbuotojams prie saugomos medžiagos. Bibliotekoje saugoma unikali informacija yra be galo vertinga tiriant ir įprasminant Lietuvos tautinių mažumų paveldą, istoriją ir kultūrą. Šio susitarimo rėmuose planuojame įgyvendinti bendras projektines priemones akademinėje srityje, vykdyti bendrus Lietuvos tautinių mažumų paveldo tyrimus, organizuoti įvairias edukacines veiklas. Artimiausias renginys, kurio organizavime dalyvausime – jaunųjų bibliotekininkų mokslinis-praktinis seminaras „Biblioteka – skirtingas kultūras jungianti erdvė“, vyksiantis lapkričio mėnesį“, – sako Tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Sutarties pasirašyme dalyvavo Departamento ir Bibliotekos vadovai ir darbuotojai, mokslininkai, tautinių bendruomenių atstovai. Renginio metu Bibliotekoje atidaryta kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“, skambėjo romų tautybės baritono Gopalo Michailovskio dainos.

Vikos Petrikaitės nuotraukos>>>