Iškilaus lituanisto, kalbininko, vertėjo, profesoriaus Arnoldo Piročkino dovana

LMA Vrublevskių biblioteka gegužės mėnesį priėmė dosnią dovaną iš profesoriaus Arnoldo Piročkino – jo baltistikos ir slavistikos leidinių rinkinį, visą gyvenimą kauptą ir puoselėtą. Prof. A. Piročkinas 1963–1993 m. dėstė įvairias lituanistikos disciplinas Vilniaus universitete ir buvo studentų vertinamas už erudiciją, pedagoginį talentą, patriotines nuostatas ir lituanistikos horizontų atvėrimą kelioms jaunuomenės kartoms, iš mokyklų atėjusioms su sovietmečio programų suformuotomis žiniomis, tačiau troškusioms patirti, sužinoti, išmokti ir patiems skleisti kitokį pasaulio ir savo dalyko supratimą.

Profesorius yra paskelbęs vertingų tyrimų iš lituanistikos, polonistikos ir bohemistikos: parengė kapitalines monografijas Prie bendrinės kalbos ištakų: J. Jablonskio gyvenimas ir darbai (1977), J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas, 1904-1930 (1978), sudarė Jablonskio Straipsnių ir laiškų rinkinį (1991), parengė Jono Jablonskio leksinius taisymus (1970), Jono Jablonskio gramatinius taisymus (1976), Jono Jablonskio kalbos taisymus (1986), parašė monografijas Mokslas senajame Vilniaus universitete (su A. Šidlausku; 1984), Devyni Adomo Mickevičiaus metai (1995, vertimas į lenkų k. 1998), Lietuvių kalbos savitumas: lietuvių kalbos gretinimas su giminiškomis kalbomis (2016), vadovėlį Čekų kalba (1973), mokymo priemonę kitataučiams Mokomės lietuvių kalbos: aukštesnio kurso vadovėlis (1995), Lietuvių-lenkų ir lenkų-lietuvių kalbų žodyną (2001) ir Čekų-lietuvių, lietuvių-čekų kalbų žodyną (2004), sudarė knygą Jurbarkas: istorijos puslapiai (1996) į lietuvių kalbą išvertė čekų ir kitų tautų autorių kūrinių ir kt.

Profesoriaus dovaną sudaro keli šimtai egzempliorių. Iš vertingesnių leidinių nurodytini: Simono Daukanto parengtas Charleso Lhomondo veikalas Epitome historiae sacrae (Sankt-Peterburgas, 1838), Heinricho Müllerio Miszios isz szwentu gromatu (Priekulė, 1884), Šventasis Raštas lietuvių k. Bybeles, tai esti Visas Szwentas Rasztas (Halė, 1885), Jono Šliūpo Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai (Tilžė, 1890), Maironio Lietuvos istorija (Sankt Peterburgas, 1906), Kazimiero Jauniaus Грамматика литовского языка (Sankt Peterburgas, 1908–1916), Prano Vaičaičio Eilės (Philadelphia, Pa., 1912), Carlo Bogatzky'o Prasta ale uzauksa brangesne skarbnyczele Diewo Waiku (Tilžė, 1918) ir daugybė kitų. Sutvarkytos knygos veikiai bus prieinamos LMAVB skaitytojams.

 

Komplektavimo skyriaus informacija
A. Auglio ir V. Kulikauskienės nuotraukos