Apie žurnalą (pagal WoS)

Cituojamumo rodiklis (Impact Factor)

Žurnalo cituojamumo rodiklis – tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius dvejus metus, citavimo vidurkis JCR metais.

Duomenų bazėje JCR pateikiami 2 ir 5 metų citavimo rodikliai, skaičiuojami atskirai Science (~ 8500 žurnalų) ir Social science (~3000 socialinių mokslų) žurnalams.

2013 metų JCR Lithuanian Journal of Physics cituojamumo rodiklio skaičiavimo pavyzdys:

Agreguotas cituojamumo rodiklis (Agregate Impact Factor)

Agreguotas cituojamumo rodiklis rodo mokslo kategorijos žurnalų vidutinį cituojamumą.

Šis rodiklis skaičiuojamas kaip žurnalo cituojamumo rodiklis, tik vietoj žurnalų straipsnių citavimo ir jų skaičiaus imamas tos kategorijos visų žurnalų citavimų skaičius ir straipsnių skaičius. Jis rodo konkrečios kategorijos straipsnių citavimo vidurkį JCR metais.

Bendras citavimų skaičius (Total cites)

JCR metų rodiklis rodo bendrą citavimų ir savicitavimų skaičių vidurkį.

Kvartilis mokslo kategorijoje (Q)

Žurnalo kvartilis rodo žurnalo vietą mokslo kategorijoje pagal citavimo rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios jo reikšmės.

Žurnalo reikšmingumo rodiklis arba tikrinis rodiklis (Eigenfactor score)

Tikrinis rodiklis dar vadinamas žurnalo prestižo rodikliu. Skaičiuojamas panašiai, kaip ir citavimo rodiklis: skaičiuojami penkerių metų laikotarpio citavimai (tik išskiriant savicitavimus) tiek tiksliųjų mokslų, tiek socialinių mokslų žurnaluose.

Straipsnio svarbos arba įtakos rodiklis (Article influence)

Įtakos indeksas yra išvestinis rodiklis iš Eigenfactor score arba tikrinio rodiklio; apskaičiuojamas dalijant pastarojo reikšmę iš publikacijų skaičiaus tame žurnale.

Savicitavimų skaičius (Self cites)

Savicitavimų skaičius rodo žurnalo straipsnių cituojamumą tame pačiame žurnale. Labai svarbus rodiklis, nuo kurio dydžio priklauso žurnalo reitingavimas JCR. Tais metais, kai savicitavimų skaičius žurnale perkopia 80%, bibliometriniai rodikliai neskaičiuojami.

Tiesioginis citavimų skaičius arba operatyvumo rodiklis (Immediacy index)

Operatyvumo rodiklis parodo kaip greitai straipsniai žurnale  buvo pacituoti. Skaičiuojamas taip: JCR vienerių metų žurnalo citavimai dalijami iš JCR tais metais publikuotų jame straipsnių skaičiaus.

Citavimo pusamžis (Cited Half-Life)

Citavimo pusamžis – tai vidutinis JCR metais pacituotų publikacijų amžius; publikacijų citavimo skaičius žurnaluose turi būti daugiau nei 50%.

Cituotų straipsnių skaičius (Citeble items)

JCR metų žurnalo cituotų straipsnių rodiklis rodo žurnalo straipsnių, cituotų tais metais, skaičių.

Apie žurnalo citavimo reitingus /  Essential Science Indicators (ESI) 

Essential Science Indicators (ESI) – skirtas šalių, institucijų, mokslo krypčių analizei. Teikiami 10 metų duomenys, kurie atnaujinami du kartus per mėnesį. Statistikai naudojami tik straipsniai. Prenumeruoja Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai. 

ESI rodikliai – straipsnių skaičius, citavimų skaičius ir vidutinis vieno straipsnio citavimų skaičius, kurie skaičiuojami 22 mokslo sritims.

Pateikiami ne visi žurnalai, o tik tie, kurių straipsnių cituojamumas pasiekia 50% (duomenys mokslo srityse išrenkami procentilių principu. Pateikiamas ir labiausiai cituojamų straipsnių (most cited papers) skaičius: highly cited – paskutiniųjų 10 metų ir hot papers – praėjusių dvejų metų.

Žurnalų duomenys pateikiami lentelėje ir lyginami pagal dokumentų skaičių, citavimų skaičių bei dokumento vidutinį citavimų skaičių ESI mokslo srityje. Išskiriami labiausiai cituojami dokumentai (top papers). Grafiškai pateikiami penkerių metų citavimo rodiklių pokyčiai nuo 2002 m.