F94 Didžiulių šeimos rankraščiai

F94. 340 vienetai, 1613–1953 m. rankraščiai, dokumentai, iškarpos, fotografijos. Lietuvių rusų, lenkų lotynų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Stanislovas Peliksas Didžiulis (1850–1927), žinomas lietuvių privačios bibliotekos Griežionėliuose įsteigėjas, bibliografas, aušrininkas, kovotojas dėl spaudos draudimo panaikinimo, visuomenės veikėjas; Liudvika Didžiulienė (1856–1925; slapyvardis – Žmona) – rašytoja; Aldona Didžiulytės-Kazanavičienė (1892–1968) – rašytoja, buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos (1945–1950 m.) darbuotoja, pedagogė, dailininkė

Gauta 1946–1954 m. iš Aldonos Didžiulytės-Kazanavičienės Vilniuje ir dalis 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Didžiulių šeimos personalijos; susirašinėjimas; laiškų tarpe yra Vinco Mickevičiaus-Kapsuko, Žemaitės, Stanislovo Baltramaičio ir kt. rašytojų autografai. – Lietuviškų knygų 1547–1905 m. bibliografija. – Antano Strazdo (Drazdauskio), Antano Baranausko poezijos kūrinių nuorašai. – Griežionėlių dvaro 1613–1907 m. ūkiniai dokumentai, o taip pat dokumentai, nušviečiantieji Didžiulių šeimos dalyvavimą 1905–1907 m. revoliucijoje Lietuvoje. – 1865–1906 m. S. Didžiulio ir L. Didžiulienės oficialioms įstaigoms rašytų pareiškimų nuorašai. – Carinės žandarmerijos darytų kratų dokumentinė medžiaga: «Список безцензурных книг, рукописей и писем, найденных у землевладельца им. Грежаны Андронишкской волости Станислава Иванова Дыдзюля» 1883 г.; «Каталог книг, найденных у землевладельца фольварка Грежаны» 1884 г.; Диджюлене Л. «Дайте мне свободу» 1921 m. trijų veiksmų pjesės rankraštis ir kt. L. Didžiulienės prozos kūriniai. – S. Didžiulio 1857–1906 m. susirašinėjimas su lenkų rašytojais ir knygų leidėjais. Korespondentų tarpe yrą „Przegląd Tygodniowy“ redaktoriaus A. Vislickio 1879–1882 m.; Vilniaus leidėjo J. Zavadskio 1870–1883 m.; lenkų enciklopedijos leidėjo M. Orgelbrando 1877–1885 m. ir kt. laiškai. – L. Didžiulienės literatūrinės kūrybos juodraščiai. – Vandos Didžiulytės-Mickevičienės literatūriniai juodraščiai, laiškai. – A. Didžiulytės-Kazanavičienės grožinės kūrybos rankraščiai.