F93 Dechteriovas Aleksejus

F93. 460 vienetų, 1913–1959 m. rankraščiai, mašinraščiai, iškarpos, fotonuotraukos. Rusų, čekų k. Aprašas – kartoteka ir apžvalginis straipsnis.

Fondo sudarytojas: A. Dechteriovas (Дехтерeв Алексей Петрович 1889–1959), – jūreivis, tolimojo plaukiojimo prekybos jachtos „Birma“ 1911–1913 m. kapitonas; žurnalistas 1914–1937 m.; nuo 1938 m. stačiatikių dvasiškis buv. Jugoslavijos valstybėje; nuo 1940 m. stačiatikių cerkvės Egipte valdytojas; nuo 1955 m. archimandritas; 1955–1959 m. Lietuvos–Vilniaus eparchijos stačiatikių arkivyskupas; rašytojas, poetas.

Gauta 1959 m. iš Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos kanceliarijos Vilniuje. 

A. Dechteriovo personalijos: biografija, tarnybos pažymėjimai, komandiruotės; pajamų ir išlaidų knygos. – Fondo sudarytojo dienoraščiai; kelionių po Afriką, Europą, Ameriką, Aziją įspūdžiai (su gausiomis iliustracijomis); A. Dechteriovo poezijos ir prozos kūriniai; pedagoginiai ir istoriniai raštai. – Susirašinėjimas: fondo sudarytojo išsiųstų laiškų nuorašai ir gautų laiškų kolekcija. Laiškų tarpe yra akademiko Filatovo, rusų rašytojų I. A. Bunino, Ladinskio autografų. – A. Dechteriovo „gyvenimo ir veiklos enciklopedija“ – Энциклопедия жизни и деятельности Алексея Петровича Дехтерева; литературные произведения стихами и прозой; дневники путешествий; переписка; личные документы. – Материалы по темам борьбы за мир и дружба народов. – Lietuvos ir  buv. Čekoslovakijos valst. cerkvių sąrašai. – Prešovo universitetui Čekoslovakijoje (dab. Slovakijoje) dovanotų knygų sąrašas.