F85 Bruožis Ansas

F85. 124 vienetai, 1876–1936 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: A. Bruožis (1876–1928) – lietuvių raštijos tyrinėtojas, kraštotyrininkas, bibliografas, publicistas, visuomenės veikėjas; Vilius Bruožis (Bruažis, Brožaitis – 1843–1909) – Vakarinių lietuvių visuomenės veikėjas, gydytojas, „Varpo“ ir „Ūkininko“ 1898 m. ats. redaktorius; Švietimo draugijos „Birutė“ nuo 1885 m. narys; atsišaukimo „Mieli lietuvninkai“, išleisto 1886 m., autorius.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Bruožio 1912–1913 m. laiškai E. Jagomastui. – Viliaus Bruožio kūrinių rankraščiai, traktatas lietuvių kalbos rašybos klausimu ir jo savo laiku pagarsėjusios brošiūros vokiečių kalba „Die Gewalt“ juodraščiai. – Dr. V. Bruožio asmens bylos, susijusios su jo konfliktu su vokiečių valdžios organais dėl nepagrįstai jam atimtos teisės verstis gydytojo praktika. – 1890–1899 m. bylos, susijusios su Tilžės spaustuvininku Otto von Mauderode. – Dr. V. Bruožio medicininė veikla, susirašinėjimas. – Neišaiškintų autorių 1898 m. straipsnio „Apie pieno ydas ir jų gydymą“, „Apie Lietuvos swarbiausias priewoles“, XIX a. pabaigos „Atsišaukimo Szirdingiems lietuwiszkosios giminės ir kalbos mylėtojams“ rankraščiai.