F84 Brenšteinas Michalas Eustachijus

F84. 31 vienetas (F29-189-198; MB-378, 379, 380; 406-416, F9-1878, 3216–3223 ir kt.), 1897–1935 m. rankraščiai, dokumentų nuorašai. Lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: M. E. Brenšteinas (Michal Eustachy Brensztejn 1874–1938), Lietuvos kraštotyrininkas, Vilniaus bibliotekininkas, kultūros istorikas, senojo Vilniaus universiteto bibliotekos monografijos autorius.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) ir 1944 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosako institutas). 

M. Brenšteino mokslinių darbų rankraščiai: „Biblioteka szkoły kroskiej“ (trumpai nupasakota Kražių mokyklos bibliotekos istorija iki 1803 m.); „Losy słownika litewskiego ks. Mieżinisa-Mieżitowicza“ (1927); „Marszałkowie powiatowi Wielkiego księstwa Litewskiego. Z rękopisu Józefa Wolfa przepisał Michał Brensztejn“ (1935); „Tablice genealogiczne szlachty żmudzkiej“ (1916); 1912–1915 m. iš Telšių Vilniaus laikraščiams siųstų korespondencijų nuorašai. – M. Brenšteino surinkta statistinė medžiaga apie 1897–1917 m. Vilniaus miestą ir jo gyventojus: Vilniaus miesto gyventojų mirtingumas (statistika su diagramomis); Duonos klausimas Vilniuje Pirmojo pasaulinio karo metu; bedarbių ir varguomenės statistika Vilniuje 1916–1917 m.; užrašai 1916–1919 m. Vilniaus miesto politinio ir kultūrinio gyvenimo klausimais. – M. Brenšteinui 1925–1928 m. atsiųsti kai kurių asmenų laiškai. – Surinktos medžiagos pluoštas apie „Towarzystwo szubrawców w Wilnie“ (1815–1822 m. Vilniuje veikusią pažangią „Šubravcų (Nenaudėlių) draugiją“, kurios nariai kovojo dėl baudžiavos panaikinimo Lietuvoje). Surinktos medžiagos pluošte esama „Šubravcų draugijos“ įstatų, narių mokesčių sąrašų, kasos ir kitų dokumentų nuorašų, o taip pat kai kurių narių literatūrinės kūrybos tekstų. Minėtina „Bibliografija apie Šubravcų draugiją“ (1815–1913), o taip pat „Spis zawartości zbiorów Michała Brensztejna w TPN w Wilnie“; biografiniai duomenys apie šiuos asmenis: Bohdanowicz Wizbor Wincenty; Butkiewicz Bolesław; Brzozowski Gustaw; Chłopicka Zofia; Čiurlionis K. M.; Folejevvski Józef; Girsztowt Polikarp; Homolicki Michał; Iviński Wawrzyniec (Laurynas Ivinskis); Jabłońska Stefania; Jaszczołt Władysław; Kalinowski Józef; Kimbaras Rapolas; Kinkulkin Szewel; Krisznamurti (Grynberg Szloma); Labutis Onufry; Mikucki Wincenty; Podernia Kazimierz; Proniewska Karolina-Anna (poetė K. Praniauskaitė); Rodowicz Jan; Romer Eugeniusz; Rymgayło Fulgenty Lucjan; Rymgayło Ludwik; Sawicki Jan; Staniewiczowie (Stanevičiai) geneologia; Szutinas Antoni; Szwojnicki Roman; Walenowicz Sylwester (Valiūnas S.); Wilejszysowa Emilia; Wimbor Kazimierz; Zahorska Anna (Savitri).