F83 Bojanus Liudvikas Henrikas

F83. 7 vienetai (F9-752, 925, 1381–1386). 1810–1822 m., rankraščiai, dokumentai. Lenkų, prancūzų, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: L. H. Bojanus (1776–1827), Vilniaus universiteto 1806–1825 m. veterinarijos katedros profesorius, zoologijos ir veterinarijos kabinetų steigėjas, anatomas, pagarsėjęs kaip evoliucijos gyvoje gamtoje, rūšių atrankos (vėliau Darvino išvystytos ir darvinizmu pavadintos) teorijos pradininkas; veterinarijos mokslų Lietuvoje skleidėjas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

L. Bojanuso mokslinių darbų rankraščiai: „O ważniejszych zarazach bydła i koni – z niemieckiego oryginału tłumaczone przez autora“ (1810 m.); „Decouverte relative à l'Allantois de la vesicule ombilicale du poulain et l'observation sur l'opercule branchial des poisons“ (1819 m.); „Plan d'organisation d'une école vetérinaire“ (1820 m.); „Tłumaczenie z francuskiego. Dla wynalezienia osoby w tym Uniwersytecie (Wileńskim), która by się wyłącznie poświęcila nauce weterynarii...“ (1822 m.). – Autografų tarpe minėtinas 1810 m. laiško švietimo ministrui nuorašas dėl veterinarijos katedros Vilniaus universitete veiklos išplėtimo ir veterinarijos mokyklos Varšuvoje įsteigimo; ištraukos iš universiteto vadovybės posėdžių protokolų 1810–1819 m. su nutarimais, susijusiais su veterinarijos katedros veikla; Švietimo ministerijos 1822 m. raštas, kuriame pažymėta, kad prof. L. Bojanus apdovanojamas Varšuvos universiteto atmintiniu sidabriniu medaliu už pateiktą veterinarijos mokyklos įsteigimo planą. – «Послужной список ординарного профессора   ветеринарных наук в Императорском Виленском университете колежского советника и кавалера Л. Г. Якова сына Боянуса 1816 года».