F75 Mokslų akademijos bibliotekos archyvas

F75. 502 vienetai, 1784–1977 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: E. ir E. Vrublevskių vardo biblioteka 1912–1940; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, įsteigta 1941 m. sausio 16 d.; įvairios privačios: dvarų, draugijų, atskirų asmenų bibliotekos, kurių knygos įlietos į MAB fondus.

Gauta 1940 m. iš buv. Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) ir tęsiama toliau, papildant vis naujais vienetais. 

Tado Vrublevskio testamentas; bibliotekos namų pirkimo aktai; Vrublevskių vardo bibliotekos administraciniai raštai; susirašinėjimas su teismo įstaigomis dėl bibliotekos patalpų 1926–1927 m. – Bibliotekai atsiųsti sveikinimo raštai. – Bibliotekos reguliaminai, statutai, valdybos posėdžių protokolai 1912–1939 m.– Susirašinėjimas 1925–1940. – Bibliotekos „Bičiulių draugijos“ aktai. – Vilniaus „Bibliofilų draugijos“ aktai. – Bibliotekos steigėjo T. Vrublevskio ir jo giminės personalijos. – Žinios apie bibliotekos darbuotojus. – Bibliotekos fondų judėjimo bylos; į fondus įlietų įvairių asmenų bei organizacijų bibliotekų inventoriai; rinkinių sąrašai, dubletai, mainai. – Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos susirašinėjimas fondų komplektavimo, mainų ir kt. reikalais. – Darbo planai ir ataskaitos.