F74 Marijampolės apskrities aktai

F74. 16 vienetų (1058 lapai), 1804–1924 m. dokumentai, rankraščiai. Rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcija sudaryta 1909–1939 m. Lietuvių mokslo d-jos bibliotekoje Vilniuje.

Gauta 1947 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Marijampolės apskrities savivaldybės, policijos ir kitų administracinių įstaigų 1804–1899 m. aktai. – Prienų valsčiaus gyventojams 1810–1819 m. nustatytų mokesčių sąrašai, kariškų organų nurodymai dėl muito mokesčių už prekes, gabenamas į užsienį, dezertyrų iš kariuomenės sąrašai; iš kalėjimų pabėgusiųjų sąrašai. – Vigrių vyskupijos patvarkymai kunigams, kaip aiškinti gyventojams 1807 m. baudžiavos panaikinimo Suvalkijoje faktą ir raginti valstiečius stoti į Napoleono kariuomenę. – Baudžiamosios bylos su duomenimis apie uždraudimą Marijampolės žydams nešioti drabužius, išskiriančius juos nuo likusiųjų gyventojų.