F70 Vilniaus krašto ir kitos lietuvių draugijos

F70. 561 vienetas, 1905–1940 m. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Fondo sudarytojai: Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti, veikusi 1915–1918 m.; Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas – politinė organizacija, veikusi 1919–1937 m.; Vilniaus labdarybės draugija, veikusi 1926–1937 m.

Gauta 1947 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti dokumentai: centrinio komiteto posėdžių protokolai; Vilniaus ir Rygos komitetų siunčiamųjų ir gaunamųjų raštų knygos; susirašinėjimas su įstaigomis, organizacijomis, skyriais, su įgaliotiniais Stokholme, Maskvoje, Sankt Peterburge; su pavieniais asmenimis šelpimo reikalais. – Pabėgėlių nuo karo sąrašai; instrukcijos pabėgėliams registruoti; grįžtantiems į gimtąjį kraštą pabėgėliams maršrutinių kelių schema. – įstatai, veiklos ataskaitos, turto inventorius. – Mokyklos, bendrabučiai, prieglaudos; draugijos spaudiniai. – Rusijos lietuvių tremtinių sąjungos likvidacinė komisija. – Draugijos skyriai Lietuvoje ir Rusijoje ir jų veikla: Minsko, Bobruisko, Polocko ir Orenburgo skyrių dokumentai. – Vilniaus Lietuvių laikinasis komitetas (1920–1936 m.): pranešimai, skundai, protestai prieš lenkų valdžios persekiojimus; komiteto gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų registracijos knygos; lietuvių ir baltarusių politinių kalinių sąrašai. – Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos dokumentai: įstatai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos; susirašinėjimas; stalių, šaltkalvių, batsiuvių, siuvėjų dirbtuvės; bendrabučiai, prieglaudos; finansinė atskaitomybė. – Kilnojamo ir nekilnojamo turto inventoriai. – Kitų draugijų dokumentų nuotrupos: Vilniaus lietuvių studentų sąjungos valgyklos narių, protokolų ir kasos knygos; Vilniaus lietuvių vartotojų bendrovių sąjungos laikinosios taisyklės; Lietuvių draugijos agronomijos ir teisių pagalbai teikti valgyklų kasos knygos.