F69 Socialdemokratinei moksleivijai remti draugija

F69. 55 vienetai, 1925–1938 m. dokumentai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: socialdemokratinei moksleivijai remti fondas – šelpimo draugija, veikusi 1925–1939 m. Kaune. Jos nariais ir rėmėjais buvo socialdemokratinė inteligentija.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Draugijos valdybos veiklos dokumentai: įstatai, narių, kandidatų į narius ir rėmėjų sąrašai; valdybos posėdžių ir narių susirinkimų protokolai; leidimai ruošti susirinkimus. – Norinčių gauti paskolas pareiškimai, šelpiamųjų studentų sąrašai. – Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų registracijos knygos. – Nariams išduotų liudijimų nuorašai. – „Žaizdro“ bendrabučio įrengimo ir išlaikymo pateisinamieji dokumentai. – Draugijos ruoštų vakarų, arbatėlių, loterijų ir kitų pajamoms padidinti pramogų įvykdymo ataskaitos. – Susirašinėjimas su valdžios įstaigomis ir atskirais asmenimis daugiausia piniginiais klausimais. – Jaunimo laiškų ir pareiškimų tarpe yra Petro Cvirkos autografas. – Išlaidų orderiai, sąskaitos; debitorių ir kreditorių knygos. Aukų lapai ir aukotojų sąrašai, jų adresai. – Draugijos bendrabučių inventoriai.