F68 Saratovo lietuvių draugija

F68. 11 vienetų, 1915–1918 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: lietuvių globos draugija arba lietuvių globa šelpti mūsų broliams lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos, įkurta Vilniuje 1914 m. Veikė 1916–1918 m. Saratove.

 Gauta 1956 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Draugijos įstatai, susirinkimų protokolai, sąrašai lietuvių, atvykusių iš Prūsijos ar Lietuvos ir apsigyvenusių Saratovo bei kituose Rusijos gubernijose. – „Globos“ likvidacinės komisijos dokumentai. – Susirašinėjimas su įstaigomis ir atskirais asmenimis; J. Valaičio korespondencijos pluoštas. – Išduotų pašalpų pažymėjimai. – Draugijos pajamų ir išlaidų registracijos knygos, pateisinamieji popieriai, sąskaitos, kvitai, orderių knygelės. – Be to, žiūr. Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti (fondo nr. 70).