F66 Petrapilio lietuvių studentų draugija

F66. 24 vienetai, 1908–1917 m. dokumentai, rankraščiai, juodraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: slapta Petrapilio (dab. Sankt Peterburgo) lietuvių studentų organizacija, veikusi 1892–1917 m. Įstatuose sakoma: „Draugijos tikslas pinigiškai šelpti savo narius, ypač neturtinguosius“, palaikyti ryšius tarp jaunuomenės.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Draugijos įstatai, narių sąrašai, 1913–1916 m. susirinkimų protokolai, kuriuose yra užprotokoluota ir lietuvių poeto Juliaus Janonio pasisakymai politiniais klausimais. – Bendradarbiavimo su „Žiburėlio“ ir kitomis draugijomis medžiaga. – Draugijos bibliotekos knygų inventorius. – Knygyno kasos 1915–1916 m. pajamos ir išlaidos. – Susirašinėjimas su kitomis visuomenės organizacijomis, savitarpinės pagalbos lietuvių karo pabėgėlių kuopelėms Riazanėje, o taip pat su Baltarusių studentų draugija, su „Vilties“ ir «Русская молва» laikraščių redakcijomis. – Susirašinėjimas su atskirais draugijos nariais. – Petrapilio lietuvių studentų draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veiklos medžiaga. – Draugijos narių 1915–1916 m. paskolų, mokesčių kartoteka, suruoštų koncertų 1917 m. ataskaitos. – Maskvos lietuvių studentų draugijos susirinkimų 1916–1917 m. protokolų nuotrupos. 1916 m. Rusijos Valstybės Dūmos posėdžiuose sakytų kalbų stenogramos.