F60 Filomatų – filaretų rankraščiai

F60. 229 vienetai (LRK-145-iei), 1818–1860 m. rankraščiai. Lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Filomatai – carinės valdžios paskelbta nelegali, anticarinė Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1817–1823 m; filaretai – viena filomatų žemutinių organizacijų, rengusi jai narius ir veikusi 1820–1823 m. Draugijos steigėjais laikomi studentai A. Mickevičius, J. Ježovskis (Jeżowskis), O. Petraškevičius (Pietraszkiewiczius), T. Zanas ir kt. Draugijos veikla buvo nutraukta garsiuoju filomatų ir filarėtų procesu, kurį A. Mickevičius pavaizdavo „Vėlinių“ trečioje dalyje.

Gauta 1948 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Filomatų archyvo medžiaga yra paskelbta 1910–1934 m. dešimtyje stambių tomų. Tačiau čia aprašyti rankraščiai iki šiol paskelbtuose leidiniuose neminimi; – Tomo Zano 1818–1819 m. darbų autografai: „Recenzja sielanki Kupało“; „Rozbior pasterki pod napisem Kąpiel“; „Recenzja pisma o charakterze dzieł Sofoklesa d. 26 stycznia 1818 r. w Wilnie“; „Recenzja pisma o życiu Goldsmita“; „Zastanowienie się nad pismem – Wykład domysłów, które jeden z dających lekcje w Uniwersytecie Wileńskim porobił nad ogonami komet i nad plamami na słońcu i uwagi nad nimi“;   Rozbiór sielanki Powrót Wizbora“; „Recenzja pisma pod tytułem Krótka wiadomość o Pytagorasie i szkole tak nazywanej Pytagorejskiej“; „Uwagi nad pismem Krótka wiadomość o poemacie dydaktycznym Gastronomia we francuskim języku przez P. Berchoux napisanym“ ir kt. Viso 19 T. Zano atskirų darbelių (83 psl.). – Jono Čečioto autografai: „Uwagi nad wierszem Warcaby do Hieronima pisanym“ ir kt. Viso 5 atskiri Čečioto darbai (63 psl.); – Teodoro Lozinskio autografai, kurių tarpe „Choć bida to hoc“ (eiliuota poema apie filomatų gyvenimą ir dorybes); „Uwagi nad dalszym ciągiem pisma o elektryczności“ ir kt. Viso 13 T. Lozinskio darbelių; – Onufro Petraškevičiaus autografai;  kurių tarpe: „Uwagi nad pismem historia religii w Polsce“; „Ciąg dalszy o początkach narodu Pruskiego – wyciąg z kroniki Dawida Łukasza; „Wiersz miarowy do Ludmiły  Jana  Juliana Szczepańskiego“ (kritinės pastabos eilėdaros klausimu) ir kt. Viso 17 O. Petraškevičiaus darbelių; – čia ir „Tekst pacierzy filomatów“ bei „10 przykazań Promienistych“. – Filareto Stanislavo Kozakevičiaus autografai, kurių tarpe „Historia Akademii Wileńskiej“; „O niesprawiedliwośi со do sukcesji według praw litewskich“; Historia religii, prawodawstwa i obyczajów w Polsce“; „Fragmenty rozważań nad klassami społeczeństwa na Litwie“ (carinės valdžios ir dvasininkų luomo kritika). – Hieronimo-Pranciškaus Malevskio (Jarošo) autografai, kurių tarpe „Recenzja pieśni pierwszej poematu „Kartofla“; „Uwagi nad balladą Twardowski“; „O życiu i pismach znakomitego angielskiego pisarza Goldsmitha“ ir kt. Viso 8 Malevskio darbeliai; – Ignaco Domeikos rankraščiai, kurių tarpe „Rozprawka z fizyki. – Uwagi nad pismem o parciu atmosfery“. – Minėtini dar Juzefo Ježovskio 5 rankraščiai; Juzefo Kovalevskio „Recenzja ballady“ „Bekiesz“; „Uwagi nad wierszem Nawalnica“ ir kt. rankraščiai; L. Eisimanto „Wiadomość dziejów ojczystych jest bezwątpienia rzeczą najpotrzebniejszą dla człowieka dobrze myślącego i prawdziwie kochającego ojczyznę“. – Be to, yra pluoštas Dionizo Chlevinskio, Jozefo Chodzkos, Michalo Rūkevičiaus (dekabristo), F. Jurevičiaus, A. Dzievientkevičiaus ir kt. filomatų rašinių autografų, liečiančių įvairias mokslo sritis, kuriomis domėjosi 1817–1821 m. Vilniaus universiteto jaunimas. 

BIBLIOGRAFIJA: Abramowicz Władysław. Seksterny wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza 1819–1821. Wilnius 1956, str. 156 z 10 ilustr