F56 „Varpo“, „Ūkininko“, „Naujienų“ redakcijos fondas

F56. 285 vienetai, 1890–1909 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

„Varpas“ – literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis žurnalas, ėjęs 1889–1905 m. Tilžėje ir Ragainėje, „Lietuvos“ draugijos Varšuvoje lietuvių inteligentų iniciatyva. Redagavo V. Kudirka 1889–1899 m.; J. Bagdonas 1899–1902 m.; J. Šaulys 1903–1904 m.; P. Vileišis 1905 m.; „Ūkininkas“ prie „Varpo“ – valstiečiams skirtas laikraštis, ėjęs kas mėnesį 1890–1905 m. Tilžėje. Redagavo J. Adomaitis 1890–1891 m.; J. Kriaučiūnas 1892–1895 m.; S. Matulaitis 1895–1896 m.; K. Grinius 1897–1898 m;. J. Bagdonas 1898–1903 m.; J. Šaulys 1904 m.; „Naujienos“ prie „Varpo“ – mėnesinis laikraštis, leistas 1901-1903 m. Tilžėje. Redagavo J. Bagdonas

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

„Varpo“ redakcijos 1901–1905 m. archyvinė medžiaga, susirašinėjimas, juodraščiai, kai kurių straipsnių rankraščiai. – 1895–1906 m. knygų leidimo reikalai, leidinių sąrašai. – „Ūkininko“ redakcijos archyvinė medžiaga: gautų iš įvairių Lietuvos vietų kaimo korespondentų informacijos, straipsniai; leidinių spausdinimo ir platinimo reikalai; bendradarbių sąrašai su adresais. – „Naujienų“ redakcijos 1901–1904 m. archyvinė medžiaga: paskelbtų ir neskelbtų straipsnių rankraščiai; atsakymai, pranešimai bendradarbiams. – Vinco Mickevičiaus-Kapsuko autografai. – Grožinių (prozos ir poezijos) kūrinių tekstai: M. Slančiausko, V. Kapsuko ir kitų lietuvių rašytojų, prisidengusių įvairiais slapyvardžiais, autografai, o taip pat A. Mickevičiaus, M. Baluckio, A. Čechovo, G. Mopasano ir kitų pasaulinės literatūros klasikų kai kurių kūrinių vertimai į lietuvių kalbą. – Lietuvos Socialdemokratų partijos (LSDP) 1903–1905 m. atsišaukimų tekstai. – Mortos Zauniūtės surinktas „Kankintinių kasos“ archyvas: 1899–1904 m. kasos pajamų ir išlaidų užrašai, politinių kalinių bei tremtinių sąrašai, sušelptųjų laiškai ir kvitai, žinios iš kalėjimų, politinių „kankintinių“ šelpimo klausimai. – Medžiaga kovai su religiniais prietarais. – Medžiaga žemės ūkio būklei Lietuvoje 1901–1905 m. nušviesti. – P. Višinskio byla dėl „lietuviškų afišų“ 1900 m. Joniškio spektakliui. – 1905 m. demonstracijos Šiauliuose.