F54 „Lietuvos žinių“ redakcija

F54. 1805 vienetai, 1874–1915 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, graikų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: laikraštis „Lietuvos žinios“, ėjęs 1909–1915 m. Vilniuje, 1922–1940 m. Kaune; nuo 1914 m. – dienraštis.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Laikraščio leidėjų sutartys ir piniginiai įsipareigojimai. – „Lietuvos žinioms“ ir „Lietuvos ūkininkui“ leisti bendrovės 1908–1914 m. narių susirinkimų protokolai, pajamų ir išlaidų ataskaitos, susirašinėjimas su įvairiomis redakcijomis; laikraščių platinimo apyskaitos, tarifai; 1906 m. kontoros «Вестник партии народной свободы» balansas. – M. Piaseckaitės-Šlapelienės Vilniuje knygyno 1913–1914 m. gautų pardavimui knygų ir laikraščių pakvitavimai, sąskaitos; J. Zavadskio spaustuvės Vilniuje 1902–1914 m. sąskaitos; M. Kuktos spaustuvės Vilniuje 1912–1914 m. sąskaitos; Narkevičiaus K. ir Janulevičiaus P. spaustuvės Rygoje 1914 m. sąskaitos; „Varpo“ bendrovės akcininkų sąrašas. – Susirašinėjimas su valdžios įstaigomis 1909–1914 m. dėl laikraščio „Greitosios žinios“ leidimo. – Redakcijos korespondentų ir bendradarbių sąrašai. – Prenumeratorių adresai. – „Lietuvos Ūkininko“ leidyklos 1913 m. išleistų knygų, žurnalų ir laikraščių sąrašai. – Amerikos lietuvių knygynų adresai. – Valdžios išduoti leidimai 1905–1914 m. laikraščiams ir kitiems periodiniams leidiniams leisti. – „Darbo balso“ redakcijos 1918 m. archyvinės medžiagos pluoštas. – 1917 m. okupantų cenzūros Vilniuje kai kurie potvarkiai. – Paskelbtų ir neskelbtų įvairių autorių straipsniai, prozos ir poezijos kūriniai: стихотворение К. Бальмонта «Белое в синем», lietuvių rašytojų Lazdynų Pelėdos, J. Žymantienės-Žemaitės, L. Giros, O. Pleirytės-Vaidilutės, P. Višinskio, V. Mickevičiaus-Krėvės, J. Krikščiūno-Jovaro, P. Vaičaičio, J. A. Herbačiausko, K. Jasiukaičio, B. Sruogos, K. Borutos, P. Vaičiūno, Jono Šimkaus kūrinių autografai. – Skelbimas apie „naujai įregistruotą Lietuvių draugiją SSSR tautų kultūrai pažinti“.