F49 „Darbininko balso“ redakcijos fondas

F49. 95 vienetai, 1899–1906 m. rankraščiai, laiškai, juodraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Socialdemokratų laikraštis, leistas 1901–1906 m. (viso išėjo 36 numeriai) Rytų Prūsijoje. Spausdintas Tilžėje ir Bitėnuose, platintas Lietuvoje nelegaliomis sąlygomis. Redagavo: V. Sirutavičius 1901–1902 m.; A. Janulaitis 1902 m. nuo 4 numerio – 1906 m.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Redakcijos surinkta medžiaga apie darbininkų judėjimo padėtį Lietuvoje. Išspausdinti ir nespausdinti straipsniai – V. Kapsuko „Caro budelių aukos“ 1905 m. ir kitų straipsnių autografai. – Atsišaukimai į Rygos ir kitų miestų darbininkus. – Apžvalgos apie revoliucinį judėjimą atskiruose Lietuvos miestuose ir valsčiuose. – Korespondencijos iš Anykščių, Liepojos, Leliūnų, Kupiškio, Naumiesčio, Panemunės, Panevėžio, Punsko, Rygos, Šiaulių, Vilniaus ir kitų miestų bei kaimų. – Straipsniai, balsai, pastabos apie lietuvių literatūros padėtį. – Medžiaga apie streikus įvairiuose Šiaulių ir kitų miestų fabrikuose. – „Laisvės“ draugovės knygų sąrašai. – S. Matulaičio, A. Janulaičio autografai. – Redakcijos darbo planų juodraščiai; finansinė padėtis. – LSDP 1905 m. kasos pajamų ir išlaidų suvestinė.