F48 Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla

F48. 20 vienetų, 1905–1928 m. dokumentų originalai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Vilniaus pradinė lietuvių mokykla 1908–1931 m.; Vytauto Didžiojo vardo gimnazija Vilniuje 1915–1940 m.; Mokytojų seminarija Vilniuje 1916–1927 m.; Švenčionių lietuvių gimnazija 1925–1936 m.

Gauta 1947 m. iš buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), paveldėjusiu buv. „Lietuvių mokslo draugijos“ (veikė 1907–1940 m.) rinkinius. 

Lietuvių mokytojų seminarija. – „Ryto“ pedagogų kursai. – Vilniaus lietuvių privatinė dviklasė mokykla. – Švenčionių lietuvių gimnazija. – Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija. – 1-oji Vilniaus vyrų gimnazija. – 1-oji Vilniaus moterų gimnazija su prekybos skyrium, vėliau – Vilniaus lietuvių mergaičių gimnazija.

Pradinės mokyklos mokinių sąrašai, dienynai, mokymo programos, protokolai. – Vytauto Didžiojo vardo gimnazijos įvairių mokslo metų programos, egzaminų komisijos protokolai, susirašinėjimas, jaunimo auklėjimo, mokymo planai; pajamos ir išlaidos, inventorius; mokinių sveikatos tikrinimo lapai; mokinių saviveiklos medžiaga; mokinių laikraštėlis. – Mokytojų seminarijos dokumentai: susirašinėjimas su valdžios įstaigomis ir atskirais asmenimis švietimo reikalais; seminarijos darbo ataskaitos; mokslo programos, mokinių sąrašai ir žiniaraščiai, išduotų atestatų nuorašai, praktikos darbų įvertinimo ir nagrinėjimo konferencijų protokolai. – Švenčionių lietuvių gimnazijos dokumentai: abiturientų, laikiusių egzaminus brandos atestatui gauti, 1931–1936 m. rašomieji darbai.