F45 Kauno valstybinis teatras

F45. 412 vienetų, 1904–1934 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Teatro mėgėjų draugija „Vilniaus kanklės“ įst. 1905 m.; „Vilniaus stadija“ 1918–1919 m.; „Lietuvių meno kūrėjų draugija“ 1920–1921 m.; Valstybinis teatras Kaune 1922 m.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Lietuvių meno kūrėjų draugijos ir jos sekcijų (dramos, literatūros, muzikos, plastikos, tapybos) statutai, įstatai, instrukcijos, posėdžių protokolai; sutarčių juodraščiai, kai kurių artistų biografijos; 1920 m. pirmieji dramų ir operų spektakliai; 1922 m. Valstybinio teatro repertuaro komisijos, konkurso komisijos posėdžių protokolai; sukaktuvinė medžiaga (Kipro Petrausko 20-ies metų scenos darbo, „Dainos“ d-jos 25 m. sukaktis), recenzijos, reklamos, gastrolių afišos. – Teatro muziejaus organizacijos projektai. – Vaidybos mokyklos pamokų, egzaminų tvarkaraščiai. – Susirašinėjimas su centrinėmis įstaigomis ir periferijų meno d-jomis (Biržų, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Telšių, Tilžės) organizaciniais ir vaidybos klausimais. – Kompozitoriaus J. Gruodžio, rašytojų: L. Giros, P. Vaičiūno, B. Sruogos, V. Krėvės-Mickevičiaus, V. Mykolaičio-Putino ir kt. laiškai, kūriniai, scenos veikalai, kupletai; straipsniai, atsiliepimai, recenzijos apie teatro veiklą. – Žinios apie 1911–1913 m. J. Butkaus organizuotą „Kibirkštininkų teatrą“. – P. Pundzevičiaus pastatytos 1904 m. komedijos „Neatmezgamas mazgas“ fotografijos. – Literatūra apie muziką, meną, teatrą SSRS. – Finansinės ir ūkinės apskaitos popieriai.