F44 Vilniaus metropolijos kurija

F44. 1022 vienetų, 1388– 1940 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai, planai, fotografijos. Lotynų, lenkų, lietuvių, rusų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: Vilniaus metropolijos (arkivyskupijos) kurijos kanceliarija, kuri nustojo dirbusi 1940 m., kai buvo Sovietų valdžios įvesta civilinė metrikacija. Kurija tvarkė arkivyskupo žinioje buvusių vienuolynų, parapijų ir jų valdų turtus, išduodavo gimimo, santuokos, mirties metrikas.

Gauta 1960 m. iš Vilniaus buv. Bernardinų vienuolyno patalpų, tarpininkaujant istorikui M. Jučui. 

1824–1911 m. potvarkiai (ordinationes) ir parapijų administracinės bylos; bylos, liečiančios buv. vienuolynus Vilniaus mieste ir diecezijos ribose. – Kariškų parapijų 1920–1936 m. bylos; Antakalnio karinėje ligoninėje 1920–1937 m. mirusių rekrutų ir kitų karinę prievolę vykdžiusių vyrų sąrašai, registracijos knygos. – Kurijos nuosavybės – nekilnojamo turto (namų, sklypų, žemės valdų) planai, nuomos sutartys ir kt. dokumentai. Diecezijos spaustuvės Vilniuje veiklos 1911–1933 m. dokumentai. – Vilniaus diecezijos muziejaus steigimo 1939 m. (dail. J. Hoppeno) projektai.