F41 Lietuvos pravoslavų konsistorija

F41. 726 vienetai (ADK-28-66; 108-113 ir atskiras seminarijos rankraščių rinkinys – 76 aplankai), 1545–1928 m. dokumentai – originalai ir nuorašai, rankraščiai. Rusų, lenkų, lotynų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojai: Lietuvos pravoslavų dvasinė seminarija, įsteigta Vilniuje XVI a. ir Lietuvos pravoslavų konsistorija, įsteigta Vilniuje XIX a. pradžioje, gyvavo iki 1915 m.

Gauta 1941 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

Rinkinyje scholastikos, teologijos ir filosofijos disertacijos, rašytos unitų seminarijos aliumnų lotynų kalba. – Bazilionų vienuolynų Lietuvoje XVIII–XIX a. kronikos ir inventoriai. – Minėtinas 1545 m. Vilniuje rašytas trebnikas. – Pravoslavų dvasinės seminarijos 1828–1912 m. bylos. – Pravoslavų konsistorijos įvairių ginčų bylos. Iš jų minėtinos: „Дело 1856–1857 г. г. о продаже церковных вещей“; „О продаже Виленским монастырём части земли“ (1880–1881); „О чудотворном месте в деревне Лесниках Дубенского прихода“ (1855); „Списки монастырских и церковных вещей“ (1882–1884); «Дело о разрешении провести ремонт Пожайского успенского монастыря» (1883); «Дело об открытии новых и закрытии старых кладбищ в Литовской епархии» (1901 – 1903); «Дела о крещении евреев, переходящих на православие»; «Списки студентов и заявления учителей» (1895); «Дело о поведении мещанки Феклы Богушевой» (1863–1873); «Дело о порицании православия крестьянином Иосифом Ковалюком» (1868–1871); «Дело о наказании Анны Каминской Виленской палатой уголовного суда» (1860); «Дело о порицании православия крестьянкой застенка Мельницы Петрунелей Жилинской» (1864–1873); «Дело об инвентарях и об архивах Литовской бывшей Унитской провинции» (1856–1858); «Дело о смерти протамерея Иосифа Семашко» (1856); «Дело о принятии в духовное звание 9-летнего Николая Жилевича» (1847 и др.).