F40 Lietuvos evangelikų – reformatų sinodas

F40. 1174 vienetai, 1429–1944 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai. Lietuvių, rusų, lenkų, latvių, lotynų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Lietuvos Evangelikų reformatų sinodas, gyvavęs XVI–XX a. Slucke, Biržuose, Kėdainiuose, Vilniuje.

Gauta 1946 m. iš buv. Vilniaus evangelikų reformatų bibliotekos. 

Lietuvos reformatams ir jų globėjams 1429–1767 m. suteiktos privilegijos; 1599 m. stačiatikių su reformatais Vilniaus konferencija. – XVIII a. Lenkijos seimų dekretai, komisarų universalai; Lydos ir Gardino 1682–1767 m. seimelių nutarimai. – Sinodui priklausiusių žemės valdų Lietuvoje ir Baltarusijoje XVI–XIX a. dokumentai: inventoriai, fundacijos, legacijos, testamentai. – Pastatų dokumentai: bažnyčių, gyvenamų namų, kitų pastatų remontai, planai, statybų sąmatos (jų tarpe K. Podčašinskio 1829 m. Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčios planai). – Evarigelikų reformatų Lietuvoje ir Baltarusijoje parapijų, klebonijų archyvų medžiagos sąrašai, inventoriai, pajamų ir išlaidų knygos. – Švietimas: Sinodo edukacinės komisijos 1620–1833 m. aktai, mokyklos, bibliotekos, senojo Vilniaus universiteto fizikos kabineto 1811 m. inventoriaus kopija; mergaičių mokyklos Vilniuje 1820 m. aktai; stipendijos užsienyje studijuojantiems alumnams, jų tarpe Dorpato (Tartu) universitete ir kitur 1600–1868 m. dokumentai; Vilniaus ir Slucko bibliotekų 1772–1939 m. katalogai, inventorinės knygos; Slucko, Kėdainių ir kitų vidurinių mokyklų 1630–1935 m. aktai. – Sinodai, kanonai, sesijų, suvažiavimų, disputų dokumentai. – Kovų su katalikų reakcija ir religinių persekiojimų aktai, jų tarpe 1629 m. iš Čekijos ištremtųjų helvetų („čekų brolių“) raštas į Vilnių su garsaus pedagogo J. A. Komenskio autografu. – Atskirų pastoratų 1615–1938 m. aktai; Vilniaus kolegijos posėdžių ir susirinkimų protokolų knygos. – Atskirų asmenų personalijos, dvasiškių biografijos, 1698–1938 m. pensininkų bylos. – Kai kurių reformatų 1720–1939 m. gimimo, jungtuvių, skyrybų, mirties bylos. – Valdiški bei bažnytinės vyresnybės potvarkiai, XVIII–XX a. įsakymai, skelbimai, paliepimai, nutarimai, aplinkraščiai. – Vilniaus miesto 1648 m. plano kopija, 1830–1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjo S. Konarskio sušaudymo 1839 m. Vilniuje ir sukakčių minėjimo medžiaga. – Literatūrinio turinio rankraščiai: Saliamono posakiai, Horacijaus odės, Aristotelio logikos 1674 m. kopija, XIX a. pasaulietinio turinio eilėraščiai latvių, lenkų, vokiečių kalbomis. – L. N. Tolstojaus kūrinių rankraščiai: Лев Толстой. Царство божье внутри вас. Часть I и II 1893 г. – Smolensko kašteliono Meleškos kalba Varšuvos seime 1589 m.; Slucko miesto istorija (1865 m.), Oskierkos 1735 m. dienoraštis. – Medžiaga reformacijos istorijai Lietuvoje. – 1613–1909 m. atskirų bažnyčių kronikos; rašiniai religinių polemikų temomis. – Susirašinėjimas: laiškų 1611–1860 m. abėcėline seka siuntėjų pavardėmis sutvarkyta kolekcija. 

BIBLIOGRAFIJA: Monumentą Reformationis Polonicae et Lithuanicae, seria I, IV. Vilniae 1911–1913; seria I wydanie 2 Wilno, 1925; Collecta zboru Kieydanskiego (Vilnae, 1920); Gizbert-Studnicki W. Rys historyczny archiwum i biblioteki synodu ew. – reformowanego w Wilnie, Wilno 1926; Zbiory rękopismienne Synodu ewangelicko-reformowanego w Wilnie. „Reformacja w Polsče“. Warszawa, 1928, t. V. str. 151-155.