F34 Joniškėlio dvaro dokumentai

F34. 208 vienetai, 1560–1929 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojai: Jokūbas Karpis – Plungės seniūnas (1758 m.), Eustachijus Karpis ir jo sūnus Pranas Karpis – Joniškėlio dvaro savininkai (1818–1857 m.); Juozas Medekša – Aristavo (Orwistów, Kėdainių pav.) dvaro savininkas (1870–1875 m.); Jonas Kudrevičius (XIX a. pabaiga).

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas) ir 1959 m. iš buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto darbuotojo Stasio Jaskėno Vilniuje. 

Joniškėlio dvaro kaimų ir valstiečių inventoriai (1850–1855 m.). – Valstiečiams uždėtų mokesčių suvestinės, statistiniai duomenys, duoklių sąrašai. – Eustachijaus Karpio 1848 m. sutartys su Joniškėlio dvaro laisvaisiais žmonėmis, o taip pat Prano Karpio 1852–1857 m. panašios sutartys su laisvaisiais valstiečiais dėl činšo mokėjimo už išnuomotą žemę. – Palėvenės eigulių mokesčių 1854–1855 m. suvestinė; kitų činšininkų mokesčių 1870–1880 m. suvestinės. – Kauno gubernijos miškų medžiagos taksacijos 1846–1847 m. lentelės; miško pardavimo lentelės; miško pramonės 1852 m. dokumentai. – Gyventojams parduotos miško medžiagos 1872–1894 m. suvestinės. – Dabužės dvaro inventorius ir dokumentai. – Karpių bylinėjimasis su Nečiogalos dvaro evangelikais dėl nuosavybės teisių pažeidimų. – Palėvenės ir Joniškėlio valdų valstiečių magazino 1856–1858 m. grūdų suvestinės. – Įvairių namų 1852 m. planai. – Žemaičių bajoro 1658 m. testamentas. – Labūnavos dvaro darbininko (XIX a. II-ji pusė) Juozo Želvio darbo knygelė. – 1870–1874 m. Antaninos Medekšaitės iš Peterburgo laiškai motinai ir tėvui Juozui Medekšai į Aristavo (Orwistów) dvarą Kėdainių paviete.