F33 Burbų, Belvederio ir kitų dvarų aktai

F33. 184 vienetai, 1502–1926 m. dokumentai – originalai ir nuorašai. Baltarusių, lenkų, rusų, k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Kletas-Kazimieras Burba (1859–1861 m.) - Kauno gubernijos Valstiečių komiteto narys, dvarininkas.

Gauta 1947 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Burbų, Belvederio, Padubysio, Mateišių, Pašušvio, Gėluvos, Meiliškių, Valmantiškių ir kitų dvarų bei palivarkų, o taip pat jiems priklausiusių kaimų XVI–XIX a. ūkiniai dokumentai, inventoriai, pirkimo ir pardavimo, perleidimo ir įkeitimo aktai. – Ukmergės, Upytės, Seredžiaus, Vilkijos, Viduklės, Šiaulių ir Kauno pavietų bajorų testamentai, susirašinėjimas, XVIII–XIX a. tarpusavio bylinėjimosi dėl žemės popieriai. – Belvederio dvaro ūkiniai ir kasos 1804–1899 m. dokumentai. – Kazimiero Burbos turtą liečiantieji 1799–1809 m. rankraščiai. – Belvederio-Padubysio dvaro 1861–1888 m. valstiečių – buvusių baudžiauninkų ginčų dėl žemės nuosavybės bylos. – Įvairūs žemės reformos projektai dvarininkų interesams apsaugoti; teismų bylos su valstiečiais dėl miškų iškirtimo, o taip pat dokumentai, susiję su 1861 m. žemės reforma Lietuvoje. – Rusteikonių, Gėdvaišių, Žemaitelių, Padubysio, Uždubysio kaimų 1788 m. valstiečių sąrašai. – K. Burbos 1800–1840 m. ir Raseinių teisėjo J. Jokanto 1835–1846 m. susirašinėjimas. – K. Burbos rašiniai (1825–1834 m.), pamokantieji, kaip tvarkyti laukų, daržų, miško ūkį Volminiškių dvare. – Petro Nezabitauskio 1828 m. susirašinėjimas su Veliuonos klebonu Kiprijonu Nezabitauskiu. – Padubysio palivarko 1891 m. darbininkų ir jiems išmokėtų atlyginimų knygelės. – Belvederio-Padubysio dvaro 1831–1901 m. darbininkų ,,darbo knygelės“.