F29 Literatūrinių rankraščių kolekcija

F29. 1312 vienetų, 1555–1991 m. rankraščiai, mašinraščiai, iškarpos iš laikraščių. Lietuvių, rusų. lenkų, prancūzu, lotynų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcija sudaryta 1945 m. Rankraščių skyriuje iš pavieniui gaunamų rankraščių. Kiekvienais metais ji tęsiama toliau.

1905–1907 m. Vilniaus jaunimo nelegalūs laikraštėliai „Czerwony Sztandar“, „Pogoń“. – 1911 m. JAV leisto laikraščio „Kova“ prenumeratorių knyga. – Medžiaga XIX a. Vilniaus žurnalistikos istorijai. – „Kurjer Zarzeczny“ 1876 m. 1–2 nr. rankraščiai. E. Ožeškovos 1901–1908 m. laiškai; – Poeto L. Kondratavičiaus (V. Sirokomlės) raštų bibliografija. – Filomatų-filaretų organizacijos 1817–1821 m. daugelio narių užrašai, recenzijos, kalbos. – A. Mickevičiaus Kauno akademinėje mokykloje 1812–1821 m. dėstytų dalykų užrašai, vesti mokinio Bernardo Gedimino. – Vilniaus teatro ,,Lutnia“ 1904–1910 m. statytų pjesių rankraščiai. – Klaipėdos krašto Blušų kapų 1863–1922 m. antkapių užrašai. – Vilniaus universiteto profesoriaus Alfonso Parčevskio 1889–1931 m. susirašinėjimas. – Vilniuje ir Kaune 1834–1849 m. statytų operų, komedijų ir kitų spektaklių afišos. – Kai kurių prancūzų rašytojų (V. Hugo, A. Lamartino) 1891 m. kūrinių nuorašai. – Lenkų poeto-satyriko ir dainininko J. Bartelso 1859–1890 m. dainos bei satyriniai eilėraščiai (iš Biržų). Dr. Jono Basanavičiaus 1875 m. rankraščiai. – Jono Juškos 1882 m. laiškai – J. Zavadzkio knygynui Vilniuje iš Kazanės. – „Kaimietis“ 1910–1911 m. rankraštinis laikraštėlis lietuvių kalba. – Jurgio Šaltenio (1910–1959) „Lietuvių teatro istorija 1899–1949 m.“ rankraštis (4 atskiri tomai). Poeto Kazio Inčiūros rankraščiai. Šioje kolekcijoje minėtinas taip pat gausus lietuvių tarybinių rašytojų ir poetų rankraščių rinkinys: Butkų Juzės, Juozo Baltušio, Juliaus Būtėno, Alekso Churgino, Boriso Dauguviečio, Jono Dovydaičio, Antano Jonyno, Kosto Korsako, Adomo Lasto, Jono Marcinkevičiaus, Vytauto Sirijos Giros, Eugenijaus Matuzevičiaus, Eduardo Mieželaičio, Vinco Mykolaičio-Putino, B. Pranskaus, Karolio Vairo-Račkausko, Tatjanos Rostovaitės, Jono Šimkaus, Teofilio Tilvyčio, Valerijos Valsiūnienės, Antano Venclovos, Albino Žukausko ir kt. autografai. – Be to, yra straipsnių apie lietuvių dailę, muziką, teatrą; duomenys apie M. Valančių, G. Petkevičaitę, M. Lastauskienę, Miglovarą. – Yra XIX a. rankraštinių kuriozinių maldaknygių lietuvių kalba, XVII a lenkiškų satyrinių eilėraščių, k. a.: ,,Wiersze do damą, ktora miała czterech męžow“ (XVII a.); „Jurysta Lubelski do księcia biskupa Warmińskiego. . . wiersz napisany po wyjściu z druku raz pierwszy Monomachii i innych pism... Krasickiego“ (XVIII a. pabaiga); „Zabawka dla kawalerów i dam“ (XIX a.). – Gamtos mokslų tyrinėtoją gali sudominti XVIII a. svarbesnių Europos miestų geografinis aprašymas: „S. B. Description abrégé des principales villes l‘Europe“, o taip pat „Mielżyński F. Herbarium. Rośliny zbierane w Heiligenbeil w latach 1888–1891“; „Grzyby krajowe rysowane z natury w latach 1854–1862 przez H. T. w Postawach, Gerkliszkach, Ojcowie“ (rankraštinis albumas su 300 spalvotais grybų piešiniais iš Rokiškio dvaro savininkų Tizenhausų bibliotekos). – Nebaigtas mokslinis-tiriamasis darbas: „Przysiecki Karol dr. med. (1881–1942). Zatrucie tlenkiem węgla w teorii i praktyce“ (rašytas apie 1935–1939 m.). – Šioje kolekcijoje yra ir Vinco Kapsuko laiškų pluoštas, rašytų 1913–1914 m. iš Jeniseisko ir kitų Sibiro vietų F. Grincevičiūtei, V. Didžiulytei ir kt. asmenims.