F25 Archyvinių dokumentų kolekcija

F25. 317 vienetų, 1496–1957 m. dokumentai – originalai ir nuorašai. Lotynų, baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, čekų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcija sudaryta Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje 1945 m. ir tęsiama toliau papildant pavieniui gaunamais rankraščiais. Įtraukta į rodykles.

Lenkijos–Lietuvos valdovų privilegijų nuorašai (1596–1773); Vilniaus miesto pirklių Elsbergų 1852 m. darbo ataskaita; Vilniaus magistrato 1902–1937 m. pajamų-išlaidų sąmatos ir veiklos ataskaitos. – 1915 – 1917 m. Vilniaus miesto milicijos komendanto įsakymai. – Advokato Motiejaus Jamonto 1892–1920 m. popieriai. – Čekų laikraščių 1880 m. „Hlas naroda“ ir „Bohemia“ straipsniai nacionaliniu klausimu. – Lenkų žurnalistų sąjungos valdybos 1938–1939 m. veiklos ataskaita. – J. Zavadskių leidyklos 1841–1939 m. dokumentai. – Документальные материалы «Литовской духовной консистории» за 1847–1903 г.г. (см. ф. № 41). – Rusijos universitetų reformos klausimu 1902 m. medžiaga. – Elektrifikacijos draugijos Kaune 1931 m. dokumentai. – Jurgio Šlapelio knygyno Vilniuje 1906–1908 m. kasos knyga. – 1810–1812 m. prancūzų 1-o karabinierių pulko išlaidų knyga. – Trakų pilies 1888 m. konservacijos sąmata. – Dokumentai 1895–1910 m. carinės Rusijos politikai Lietuvoje nušviesti. – Laikraščio redakcijos „Viltis“ 1911 m. anketinė medžiaga. – Laikraščio „Aušra“ 1918–1919 m. prenumeratorių knyga. – Prūsijos valdovų 1589–1831 m. universalai lietuvių kalba. – Pašiaušio valsčiaus (Šiaulių aps.) 1918–1919 m. tarybinių įstaigų kai kurie dokumentai; Šiaulių miesto Tarybos Pildomojo komiteto raštai; pedagogų ir specialistų būrelio valdybos Šiaulių ir kitoms tarybinėms įstaigoms siųstų raštų registracijos sąsiuvinis. – K. Požėlos atsisveikinimo laiškas prieš mirtį (1926 m.); Komunistų partijos „Parajonio komiteto N“ 1921 m. posėdžių protokolų nuorašai.