F23 Vokiečių okupacija Lietuvoje

F23. 49 vienetai, 1914–1918 m. dokumentai-spaudiniai. Vokiečių, lietuvių, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Dr. Jonas Basanavičius kolekciją sudarė 1915–1919 m. Lietuvių mokslo draugijoje Vilniuje. Gauta 1956 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto.

Kaizerinės vokiečių kariuomenės okupacinių įstaigų įsakymai, nuostatai, aplinkraščiai, kaip antai: ,,Armee Verordnungsblätter“ 1914–1918; „Verordnungsblatt für das kaiserliche Gouvernement und die Verwaltung Wilna“ 1915–1916; ,,Verwaltsungsbefehl des deutschen Verwaltung Litauen“ 1918; „Armee-Tagesbefehle“ 1917–1918 ir kiti. – Vokiečių okupacijos Lietuvoje administracinės tvarkos nuostatai; okupacinės valdžios skelbimai 1915 m. ir 1917 m. vietos gyventojų kalbomis; 1918 m. „Geheimtagebuch“. – Politiniai klausimai: buržuazinių nacionalistų kurstytas antagonizmas tarp lietuvių ir lenkų; vokiečių politika tautiniu klausimu; čia ir „Die russisch-deutsche Frage“; okupantų cenzūron patekę 1916–1918 m. lietuviški rašiniai; 1915 m. vokiečių kariuomenės padarytų nuostolių Lietuvoje sąrašas. – Įvairių tautybių pradinių ir vidurinių mokyklų padėtis okupacijos laikotarpiu. – Mokytojų seminarija Marijampolėje 1918 m.; kandidatų į vokiečių organizuojamus mokytojų kursus verbavimo medžiaga; susirašinėjimas vadovėlių ir mokyklų reikalais 1916–1918 m. – Suvalkų srities liaudies mokyklos 1916–1918 m.; atsišaukimas, nukreiptas prieš okupantus; duomenys apie blogą vokiečių elgesį su vietiniais gyventojais. – Spaudos apžvalga; gimimų, mirimų, vedybų statistikos duomenys.