F22 Vilniaus viešosios bibliotekos rankraščių fondų likučiai

F22. 123 vienetai, XIII–1914 m. rankraštinės knygos, jų tarpe pergamentinės, kodeksai (vidurinių amžių), rankraščiai – originalai ir nuorašai. Lietuvių, rusų, baltarusių, lenkų, italų, lotynų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje „Musicalia“.

Kolekcija sudaryta 1947–1952 m. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje iš tų vienetų, kurie rinkinių Bl, B2, B3 ir B4 senuose spausdintuose inventoriuose nebuvo užregistruoti, o yra neabejotinai kilę iš buvusios Vilniaus Viešosios bibliotekos. Tie rankraščiai anksčiau buvo saugomi Vilniaus Senienų muziejuje ir iš dalies N. M. Muravjovo muziejuje. Gauta 1946–1961 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje.

XIII–XV a. raštijos paminklai – kodeksai: „Sancti Hieronimi Biblia interpres“ su spalvotomis miniatiūromis. – Saliamono „Giesmių giesmė“ su komentarais; Vilniaus Bernardinų vienuolyno XVI a. stambūs pergamentiniai giesmynai su meniniu įrišimu ir puošniomis iliuminacijomis. – Рукописные церковные книги – минеи, измарагды, обиходы, требники и пр.; в том числе требник «Сто глав» 1551 г. – Рукописные книги по истории и летописи: «Летопись русской лицевой», «Летопись Авраамка» (XV–XVI вв.), «Летопись Сибирская Есипова Савы» (XVII в.), Книги городского управления города Витебска за 1768 г., разные «Лечебники» и музыкальные ноты XVIII в. – Aukštųjų mokyklų XVIII–XIX a. baigimo diplomų kolekcija. – Vilniaus Senienų muziejaus 1855–1912 m. inventorinės knygos.–Teodoro Narbuto asmeninės bibliotekos Šavrų dvare knygų, rankraščių, paveikslų ir archeologinių iškasenų kolekcijos inventoriai.–Gydomąją reikšmę turinčių žolių su jų piešiniais, daržovių, vaisių aprašymai; paslaptys ligoms gydyti, receptų sąrašai, naminė veterinarija, kulinarija, kosmetika, dažų sudarymo receptai. – Nesvyžiaus mokyklos mokinio rašinys apie astronomiją (XVII a.). – Itališkos pjesės 1661 m. į lenkų kalbą vertimas. – Lietuvos provincijos vienuolių ordinų: bernardinų, kapucinų, karmelitų bibliotekų Inventoriai. – Rankraštinės knygos Lietuvos, Lenkijos, Rusijos istorijos klausimais. – Lietuvos dvarininkų 1860–1861 m. pasisakymai baudžiavos panaikinimo ir žemės reformos klausimais (S. Plioterio ir A. Domeikos memorandumai valstiečių reikalu). – Vilniaus general-gubernatoriaus kanceliarijos kai kurios slaptojo skyriaus bylos apie 1863 m. sukilimą Lietuvoje su sukilėlių atsišaukimais ir literatūra: rusų, lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbomis. – Caro Aleksandro II laiško, kuriame dėkojama Muravjovui už 1863 m. sukilimo numalšinimą Lietuvoje ir Baltarusijoje, nuorašas; kiti Muravjovą charakterizuojantieji dokumentai. – «Историческое описание города Ковно» (1848 г.); «Ковенская губерния (географическое историческое и статистическое описание)» (Бх–103– 104); «Могилевская губерния. Материалы по истории, статистике, географии и этнографии» (1865 г.). – Указы императоров всеросийских с 1730 г. по 1762 г. – Сборник инструкций по архивоведении в крепостных конторах с 1570 г. по 1744 г. (скоропись XVIII в.). – Переписка полковника Павла Петровича Турчанинова 1778–1812 гг. (всего 239 корреспондентов на французском и русском языках).

BIBLIOGRAFIJA:

Goncharova, V. Latin chant manuscripts in Library Collections in the Baltic Countries and the Ukraine // Cantus Planus proceedings of the 6th meeting 1993. Budapest, 1995, p. 321-352.
Adomonis T. Lietuvos XIV-XVI amžių miniatiūra // Menotyra, 1967, nr.1, p. 203-244.
Трилупайтене Ю. С. Музыкальные рукописи XVI в. Вильнюсского Бернардинского монастыря // Памятники культуры. Новые открытия. 1986. Ленинград, 1987, с. 196-201.
Slavėnas E. Trys manuskriptai iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos // Menotyra, 1991, nr. 18, p. 41-56.
Slavėnas E. Šis tas apie Vilniaus bernardinų iliuminatorius // Naujasis židinys, 1992, nr.11, p.44-53.
Goncharova V. On the latin chant manuscripts from the collections of Baltic countries and Ukraine, LMAB RS F.8, b.92, lap.1-24.
Gancarczyk, Pawel. Nieznanie genealogie z rękopisu F 22-90 biblioteki Litewskiej akademii nauk w Wilnie // Muzyka 2003, nr.2.
Трилупайтене Ю. С. Музыкальные рукописи XVI в. Вильнюсского Бернардинского монастыря // Памятники культуры. Новые открытия. 1986. Ленинград, 1987, с. 196-201.
Gonczarowa W. O manuskryptach klasztoru OO. Bernardynów w Wilnie // Nasza przeszłość, 1994, t.82, s.300-321.
Pacevičius A. Skriptorius ir raštinių kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Acta Academiae artium Vilnensis, [Vilnius], 2002. T. 24: Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje / sudarytojos: J. Liškevičienė, T. Račiūnaitė, p. 25-50.