F21 Vilniaus baltarusių fondas

F21. 2309 vienetai, 1566–1944 m. rankraščių originalai ir nuorašai, rankraštinės knygos. Baltarusių, lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, italų, prancūzų, totorių, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Fondo sudarytojas: Vilniaus baltarusių Ivano Luckevičiaus vardo kraštotyros muziejus (1910–1941). Gauta 1945 m. iš buv. Vilniaus baltarusių muziejaus.

Baltarusių rašytojų, kalbininkų, tautosakininkų 1850–1939 m. autografai, rankraščiai, mašinraščiai. – Iš žymesnių autorių minėtini: Janas Čečotas, Vincukas Dunin-Marcinkevičius, Adamas Hurynovičius, Janka Lučyna, Jakubas Kolasas, Janka Kupala, Maksimas Bohdanovičius, Maksimas Tankas, Pilipas Pestrakas, Zmitrokas Biadulia, Michasius Mašara, Alojiza Paškevič-Ciotka. – Baltarusių politinių, kultūrinių, švietimo organizacijų, draugijų, o taip pat laikraščių redakcijų 1904–1939 m. kai kurie rankraščiai, archyvų likučiai. – Baltarusijos ir Lietuvos feodalų žemės valdų dokumentai: Žemaičių vyskupo A. Tiškevičiaus (XVIII a.), Lohoisko ir Palangos linijos grafų Tiškevičių XVI–XIX a. aktai. – Sapiegų giminės 1571– 1728 m., Radvilų giminės XVII–XVIII a., feodalų Kostrovickių 1600–1837 m., M. Kosciuškos 1530– 1906 m. aktai. – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuolynų, bažnyčių ir daugelio smulkesnių Žemaitijos bajorų dvarų, dvarelių, palivarkų 1507–1854 m. aktai. – Kai kurie Vilniaus miesto dokumentai, jų tarpe spaustuvininkų Mamoničių žemės nuosavybės aktai. – Napoleono I žygio į Rusiją 1812–1814 m. kai kurie dokumentai. – Šiame fonde saugomas ir garsusis XVII a. totorių rankraštis „Аl Kitab“, rašytas arabiškais rašmenimis baltarusių kalba. – Машинопись 2-го номера журнала «Гомон, белорусское революционное обозрение» от 15 ноября 1884 г. – Бумаги «Пецербурскага таварыства студентау беларусоу» (F21– 2219); «Таварыства працоуникоу Беларускага театру «Полымя» и др. – Каталоги книг библиотеки «Знание», в которой работал Янка Купала. – Некоторые бумаги общества «Беларускае драматычнае майстроуне» за 1911 –1915 гг. – Рукописное наследие белорусского фольклориста Е. Р. Романова и др. материалы. Сборники поэзии украинских поэтов XIX в. (Т. Шевченки и др.).

BIBLIOGRAFIJA:

Ластоуски В. Гисторыя Беларускай (рыускай) книги. К., 1926, стр. 776.
Луцкeвич И. «Аль Китаб». Зборник «Наша нива». Вильня 1920.
С. Я. Адрывак з «Аль Китабу». Журнал «Крывич», К., 1924, № 8(2), стр. 46–51. № 9(1) 1925 г., стр. 69–79.
Записки аддзелу гуманитарных навук. Книга 8. Працы клясы гисторыи. Минск, 1929, т. 3, стр. 557.
Абрамавичус В. Рукописы беларуских письменникау у Литве. «Звязда» Минск. 1948. VI. 10 № 117.
Abramavičius V. Konservuotas XVII amžiaus Lietuvos totorių rankraštis („Al-Kitab“). „Švyturys“, 1957, Nr. 13, psl. 24 su iliustr.
Гульман Р. И. Новыя архиуныя матэрыялы пра Адама Гурыновича. «Беларyская литаратура» зборник Академии навук БССР, Минск, 1958, стр. 229–260.
Сeмянович А. А. и Бурносау В. Е. Ранния творы Якуба Коласа. «Беларуская литаратура», зборник Академии навук БССР. Минск. 1958, стр. 191–228.
Баpысeнка В. В. Францишак Багушэвич и праблема рэализма у беларуской литаратуры XIX стагоддзя. Минск, 1957. Лушчынки И. Н. Нарысы па гисторыи грамадзка-палитычнай думки у Беларуси у другой палавине XIX века. Минск, 1958. Калeсник Ул. Паэзия змагання. Максим Танк и заходнебеларуская литаратура. Минск, 1959.