F199 Lietuvos valstiečių liaudies sąjunga

F199. 538 vien., 1912-1939 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. 

Fondo sudarytojas: demokratinė politinė partija, veikusi 1917-1936 m. Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga (toliau – LVLS, VLS). Susikūrė iš Lietuvos Demokratų partijos kairiojo sparno, kuris 1917.ХI Voronežo suvažiavime pasivadino Lietuvos Socialistų Liaudininkų Demokratų partija.

1950 m. fondas gautas iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos. 

Valstiečių Liaudininkų Sąjungos struktūra: kuopos, apskrities komitetas, centro komitetas, centro taryba, visuotiniai kuopų atstovų suvažiavimai.

Žymesnieji liaudininkų veikėjai: Kazys Grinius, Jonas Vileišis, Jonas Staugaitis, Mykolas Šleževičius, Felicija Bortkevičienė, Albinas Rimka ir kt.

Svarbesni periodiniai leidiniai: laikraščiai - „Lietuvos ūkininkas“ ir „Lietuvos žinios“ su priedais. Liaudininkai kartu su socialdemokratais kritikavo krikščionių demokratų politiką Lietuvos seimuose. 1918-1924 m. liaudininkai keletą kartų įėjo į Lietuvos vyriausybes.

1936 m. pradžioje LVLS buvo uždaryta.

Nuo 1914 m. VLS palaikė artimus ir pastovius ryšius su JAV lietuviais, ypač Amerikos lietuvių tautine „Santara“.

Fondo medžiaga gana gausi, tačiau nepilna. Nušviečia sąjungos tikslą, veikimą. Visa medžiaga suskirstyta į 10 skyrių. Jų viduje kortelės išdėstytos dalykiniu-chronologiniu ir abėcėliniu principu.

I. Lietuvos Socialistu Liaudininkų Demokratų partija (toliau – LSLD, SLD) (sign.1-15)

Dokumentai prie kasos knygos LSLD partijos Vitebsko komiteto (Lietuvos SLD partijos vakaro, įvykusio 1917 m. rugsėjo 30 d. Vitebske, kareivių klube ataskaita, sąskaitos, aukų rinkimo lapai); Lietuvos SLD partijos istorija - trumpas pranešimas, partijos programos fragmentas; LSLD partijos 1918 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolas ir rezoliucijos dėl laikinosios Lietuvos vyriausybės sudarymo, jos politinės sudėties; SLD partijos pasitarimo Kaune 1920.01.06 protokolas ir nutarimas; Kauno ir Vilniaus sričių LSLD partijos kuopų susirinkimų protokolai.

II. Lietuvos Valstiečiu Liaudininkų Sąjunga: suvažiavimai, CK posėdžių protokolai. programiniai dokumentai (sign.16 - 64)

Valstiečiu Sąjungos ir Socialistų Liaudininkų Demokratų partijas suvažiavimų 1920.09.12-14 ir 12.15-17 Kaune protokolų juodraščiai, įgaliojimai, mandatai, rezoliucijos; 1921 m. spalio 8-11,1922 m. gruodžio 8-10 d. suvažiavimų dokumentai: protokolai, rezoliucijos; VLS konferencijos 1923 m. birželio mėn.17 d. protokolas; VLS Centro Komiteto posėdžių protokolai 1923 m. rugsėjo 10 d. - 1926 m. lapkričio 24 d. laikotarpio; LVLS Centro Tarybos II posėdžio protokolas (1926 m. gegužės 23 d.);

LVLS suvažiavimai buvo šaukiami kas metai, o esant reikalui ir du kartus į metus. Todėl čia yra medžiaga, susijusi su suvažiavimais iki 1935 m.

Programiniai sąjungos dokumentai: programa ir įstatai, statutai (Ideologinės komisijos, sąjungos CK vidaus, spaudos komisijos, Garbės teismo); LVLS veikėjų ir prijaučiančių registracijos kartoteka, sudėta abėcėlės seka I-II, a-ž.

III. Kova dėl valdžios (sign. 65-166)

Steigiamojo Seimo ir I-III seimų rinkiminių kampanijų organizavimas, instrukcijos dėl rinkimų organizavimo, kandidatų sąrašai. Valstiečių Sąjungos rinkimų į Steigiamąjį Seimą sąrašas (kandidatų tarpe Felicija Bortkevičienė, Jonas Vileišis ir kt.); įgaliojimai daktarui Danieliui Alseikai atstovauti Lietuvos Sanitarinės Pagelbos draugiją, akcinę bendrovę „Varpą“, LSLD partiją Amerikoje ryšium su pravedama rinkimine kampanija į Steigiamąjį Seimą 1920 m.; kandidatų sąrašai ir balsavimo rezultatai Marijampolės,Vilkaviškio, Telšių, Mažeikių, Raseinių, Tauragės ir kitose rinkiminėse аруgardose, nuo Panevėžio rinkiminės apygardos iškeltų kandidatų tarpe - Felicija Bortkevičienė, Jurgis Elisonas, Gabrielė Petkevičaitė–Bitė, Albinas Rimka.

Yra dokumentų, kurie atspindi Steigiamojo ir I-III Seimų veiklą (St. Seimo posėdžių protokolų fragmentai, porinkiminio laikotarpio problemos dėl sunkios ekonominės ir finansinės Lietuvos gyventojų būklės). Pažymėtina Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, iškeltos kandidatu į Steigiamąjį Seimą, ranka rašyta autobiografija.

IV. Organizacinė veikla (sign.167-378)

Tai pats didžiausias skyrius. Atskirai išskirta Centro veikla ir kuopų veikla. Sąjungos Centro Komiteto arba Centro Tarybos veiklą atspindi gana nemažas pluoštas dokumentų: apie 1919 m. ruošta Lietuvos Valstiečių Sąjungos atnaujinimo programa; Tauragės, Šakių, Marijampolės, Alytaus, Kretingos ir eilės kitų apskričių kuopų susirašinėjimas su Centro komitetu dėl įstatų, literatūros atsiuntimo, lektorių darbo.

Centro Komitetas vadovavo visai sąjungos veiklai, todėl yra tokie dokumentai: LVLS kuopų registracijos sąsiuvinis, Alytaus, Pasvalio, Ežerėnų (Zarasų), Kauno, Kėdainių, Kretingos, Marijampolės,Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio ir kitų apskričių kuopų ir narių sąrašai; Centras vedė plačią korespondenciją. Išlikęs nepilnas sąjungos kuopų korespondencijos archyvas (be pradžios, prasideda Nr. 101 iki Nr. 700): susirašinėjimas su Tarptautiniu agrariniu biuru Prahoje, Klaipėdos krašto Mažažemių Laukininkų Susivienijimu, Amerikos lietuviais (jų tarpe Mato Šalčiaus ,Juozo Pajaujo ir kt.).

Kuopų veiklą atspindi apskričių kuopų korespondencijos bylos. Medžiaga sudėta abėcėlės seka pagal geografinius vietovių pavadinimus. Tai apskričių kuopų sąrašai, susirinkimų protokolai, prašymai, daugiau dokumentų yra Kauno kuopos: narių sąrašas, protokolai, įgaliojimai, pakvietimai, leidimai ir kiti oficialūs raštai.

V. Piniginiai dokumentai (sign.379-399)

LVLS Centro komiteto išlaidų pateisinamieji dokumentai (pakvitavimai, sąskaitos, „Lietuvos Ūkininko“ redakcijos sąskaitos); LVL Kasos knyga (1919 m. iki 1922 m. lapkričio 1 d., toliau vedama bendra kasos knyga iki 192-/); Seimų liaudininkų frakcijos sąskaitos; VLS Revizijos komisijos posėdžių protokolai.

VI. Lietuvos Jaunimo Sąjunga (sign.400-437)

Tai jaunimo organizacija, kurios vardas kilęs nuo laikraščio „Lietuvos ūkininkas“ priedo „Jaunimas“ pavadinimo. Su Jaunimo Sąjunga (toliau – JS) susiję įvairūs dokumentai, jų palyginti nedaug: JS įstatai, patvirtinti Kauno notaro Ipolito Barausko su pataisomis ir pakeitimais; skyrių steigimo nuostatai, Krakių skyriaus narių sąrašas, Ukmergės, Kėdainių, Šakių apskričių kuopų pranešimai ir protokolai, Biržų apskrities skyrių dokumentų byla (pranešimai apie steigiamuosius susirinkimus, narių sąrašai). Skyrių buvo visose apskrityse. Jaunimiečiams vadovavo daugiausia valstiečiai liaudininkai.

1922-1935 m. buvo sušaukta 11 suvažiavimų. Yra LJS Centro Valdybos kreipimasis-informacija dėl 1929 m. rugsėjo 22 d. įvyksiančio visuotino skyrių atstovų suvažiavimo; Sąjungos skyrių suvažiavimo 1930 m. Kaune atstovų įgaliavimai, bendras dalyvių ir svečių sąrašas; X-ojo LJS skyrių atstovų suvažiavimo protokolas, programa ir sveikinimai (1932.10.); Žemaitijos skyriaus I ir II kongresų (1925.07-1926.07) dokumentų bylos (protokolai, svečių sąrašai, dalyvių sąrašai, sveikinimai).

Sąjungos korespondencija - negausi: susirašinėjimas su lietuvių laikraščių redakcijomis užsienyje, taip pat su atskirais asmenimis ir organizacijomis dalykiniais reikalais.

1936.02.06 valdžia šią organizaciją uždarė.

VII. Periodiniai leidiniai (sign.438-470)

Periodiniai leidiniai „Lietuvos ūkininkas“ ir „Lietuvos žinios“ pradėjo eiti pirmojo dešimtmečio viduryje. Abu atstovavo Lietuvos Demokratų partiją, vėliau Valstiečių Liaudininkų Sąjungą. Prie abiejų laikraščių leidimo daug prisidėjo Felicija Bortkevičienė, Mykolas Šleževičius, Albinas Rimka, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir kt. Vienas ankstyviausių dokumentų – „Lietuvos žinių“ ir „Lietuvos ūkininko“ redakcijų lydraščiai Vilniaus centrinei pašto kontorai 1915 m. Daugumą šio skyrelio medžiagos sudaro VLS kuopų ir kuopų atstovų raštai, laiškai „Lietuvos Ūkininko“ redakcijai su prašymais prisiųsti Sąjungos programą, agitacinę literatūrą, prašo įvairių patarimų dėl žemės pirkimo ir pardavimo (dėl Strebeikių vienkiemio pardavimo sąlygų); „Lietuvos žinių“ pelno ir nuostolio apyskaita iki 1922 m. spalio 1 d., sveikinimai „LŽ“ redakcijai 30 m. jubiliejaus proga (jų tarpe – dr. Juozo Šliūpo, Aleksandro Ružancovo, „Folksblat“ redakcijos).

Keletas smulkių; „Jaunimą“ liečiančių dokumentų: Kauno Centrinio pašto raštas redakcijai dėl netinkamos tvarkos persiunčiant laikraščius; sąskaitų knygelė; susirašinėjimas dėl laikraščio platinimo.

Taip pat yra keletas redakcijoms atsiųstų straipsnelių, eilėraščių, vaidinimų: Račiūno Antano, pasirašiusio Tanų Antano slapyvardžiu, apsakymas su eilėraščiais; neišaiškinto asmens aprašyti kelionės įspūdžiai traukiniu iš Mažeikių į Kretingą; Alfonso Moravskio straipsnis apie ekonominę ir finansinę Lietuvos ir Latvijos padėtį.

VIII. Laiškai (sign. 471-495)

Medžiaga išdėstyta pavardžių abėcėlės seka. Nemaža žymių žmonių autografų: Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės, Jono Krikščiūno-Jovaro, Julijono Lindės-Dobilo, Miko Petrausko, Balio Sruogos, Justino Vienožinskio, Jurgio Elisono, Vyt. Račkausko, Alb. Rimkos, Mato Šalčiaus, Mato Untulio.

Palyginti nemažai laiškų, adresuotų Felicijai Bortkevičienei, kur rašoma apie VL padėtį apskrityse, paminėtina 15 laiškų Adomo Mikos iš Telšių kalėjimo, taip pat adresuotų F. Bortkevičienei; yra Vyt. Račkausko laiškas iš Maskvos susijęs su Lietuvos taikos sutarties sudarymu su Tarybų Rusija (1920.05.26).

IX. Fotografijos (sign.4-96-501)

Ikonografinės medžiagos palyginti nedaug: VLS vadovų ir žymesnių veikėjų portretai; Sąjungos Raseinių rajono skyrių atstovų suvažiavimas. 1926 m. rugsėjo mėnesį; LJS Juodaičių skyriaus artistų, vaidinusių veikalą „Genovaitė“ (1933) grupė; neišaiškinto autoriaus plakatas (1935) apie žurnalisto Justo Paleckio skaitytą paskaitą jaunimiečių susirinkime Alytuje su prierašu, kad autorius už šį plakatą buvo nubaustas 3 paroms arešto.

X. Varia (sign.502-538)

Keletas įdomesnių dokumentų: dvi skubios telefonogramos, adresuotos Krašto apsaugos ministrui (1920.03.22) dėl piliečio Dambrauskio, jo bendraminčių J.Balčiaus, P.Drakšio, V.Laurinsiaus Grilios-Vlado Rekašiaus, apkaltintų bolševikine priešvalstybine veikla suėmimo ir sušaudymo; dvi valsčių savivaldybių rinkimų bylos (1924).

I Lietuvos Gydytojų suvažiavimo 1921 m. rugsėjo 29-30 d.ir spalio 1-2 d. rezoliucijos; šelpimo draugijos „Žiburėlis“ įstatai; keletas žemės reformą liečiančių dokumentų; Žemės ūkio draugijos Įstatai (1919), Lietuvos Laisvamanių draugijos įstatai, raštas Lietuvos Respublikos Švietimo ministrui Bystrui su dr. J.Šliūpo prierašu (1924).

Šį fondą papildančios medžiagos yra: F12, F53, F54, F92, F188, F276.