F18 Rankraščių kolekcija B4

F18. 262 vienetai, XVI–XIX a. rankraščiai – originalai ir nuorašai, baltarusių, lietuvių, latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, italų, vokiečių k. Aprašas – 1906 m. spausdintas inventorius. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje „Musicalia“.

Kolekcija sudaryta 1870–1904 m. Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriuje iš konfiskuotų dvarų fondų ir Vilniaus Senienų muziejaus rinkinio. Kolekcija buvo laikoma Viešosios bibliotekos salėje ,,B“, spintoje „4“ – iš čia pavadinimas – „B4“. Gauta 1946–1951 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją.

Sapiegų žemės valdų Lietuvoje ir Baltarusijoje ūkiniai dokumentai. – Sapiegų namų ir sklypų Vilniaus mieste sąrašai. – Vilniaus, Kauno ir kitų miestų vienuolynų, jų bibliotekų ir archyvų inventoriai. – Vilniaus miesto atskirų jurisdikų rankraščiai. – Senojo Vilniaus universiteto kai kurių profesorių rašiniai. – XVIII–XIX a. mokyklų Lietuvoje ir Baltarusijoje mokinių literatūriniai darbeliai: eilėraščiai, scenos vaizdeliai; švietimo statistikos duomenys; dainos ir eilėraščiai iš 1812 m. Napoleono kariuomenės antplūdžio į Lietuvą. – Vilniaus cenzūros komiteto XIX a. vidurio kai kurių uždraustų ir leistų spausdinti autorių kūriniai lietuvių kalba: M. Valančiaus (Volončevskio), V. Ažukalnio, J. Račkausko, K. Skrodzkio, J. Daukšos iš Biržų, o taip pat lenkų kalba: L. Korsako, A. Butkevičiaus; vertimai – Homero, Virgilijaus, Ruso, Šekspyro, Gėtės; latvių kalba – Soročinskio K. rašinys Pahris wahrdu pahr teem leeleem melleem... Be to, S. Daukanto, E. Tiškevičiaus, T. Narbuto, Ig. Danilavičiaus, Ž. Onacevičiaus, M. Balinskio, M. Malinovskio, Ig. Šidlovskio, Prano Vilčinskio rankraščių ir laiškų pluoštas, rašytų daugiausia T. Narbutui, E. Tiškevičiui. – Antano Strazdo lietuviško eilėraščio „Varnas“ 1844 m. variantas. – Rankraščių tarpe yra dar 1655 m. Vilniaus miestui karo ir maro padarytų nuostolių aprašymai, duomenys apie Šv. Onos bažnyčią Vilniuje bei kitas Vilniaus bažnyčias ir vienuolynus. – J. Milevičiaus Romėnų numizmatikos kolekcijos katalogas (1775 m.). – Poezje Stanisława Trembeckiego; Mowa miana w Wilnie na cmentarzu Rossa 1862 r. m. września 6/18 d. przez (Jakuba) Daukszę z Birż nad grobem śp Ludwika Kondratowicza [W. Syrokomli] zmarłego... – Italų poeto Schiantarelli sonetai, kuriais jis sveikino iš Lietuvos į Florenciją atvykusį mokslininką: A l'occasion du heureuss arrivèe a Florence de Monsieur le docteur professeur aussi Adamus Ignace de Pubillowicz Polonois. L'Accademicien Poète Ange[llo?] Schiantarelli en temoignage de son profon respect offre... ses productions poétiques... (XVIII a. rankraštis).

BIBLIOGRAFIJA:

Рукописные сборники Зал Б, шкаф 4 (напечатано в издании): Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки. Выпуск пятый. В., 1906. стр. 16–35.
Bobrowski M. Rzeczy większej wagi w podróży z Wilna do Austryi i Włoch nadarzające się od roku 1817 do roku 1820 (paskelbta leidinyje: Описание рукописного отделения Виленской Губличной библиотеки. Выпуск пятый, стр. 66–101).
Janulaitis. A. Simono Daukanto laiškai T. Narbutui. „Mūsų senovė“, Tilžė, 1922, psl. 690–795.
M. B. Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos t. I, K., 1931 (aprašo M. Valančiaus F18–88 vienetą ir kitus rankraščius).
Abramavičius V. Antanas Strazdas naujų faktų šviesoje. „Pergalė“, V., 1949, Nr. 3, psl. 74–90.
Lebedys J. Simonas Stanevičius. V., 1955, psl. 242–244.
Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. Выпуск пятый. Вильна, 1906, с.16.