F179 Dambrauskas Jaštas Aleksandras

F179. 338 vienetai, 1550–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos, autografas. Lietuvių, lotynų, vokiečių, rusų, lenkų, prancūzų, italų, esperanto k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (slapyvardis Adomas Jakštas, 1860–1938), dvasininkas, lietuvių rašytojas.

Fondas gautas iš Kauno universiteto bibliotekos 1950 m. Papildyta 1987 m. 

Personalija: įvairių organizacijų, įstaigų kvietimai, pasveikinimai, raštai, susiję su jo dvasinių pareigų atlikimu, piniginiai dokumentai, sąskaitos bei kiti jo asmenį liečiantys dokumentai. – Susirašinėjimas: be asmeniškos korespondencijos yra laiškai rašyti redakcijoms, kuriose dirbo A. Dambrauskas („Draugija“, „Ateitis“, „Garnys“) bei laiškai leidybiniais ir moksliniais klausimais. – A. Dambrausko-Jakšto darbai: religinės giesmės, istoriniai straipsniai, giesmių vertimai iš lotynų bei graikų kalbų, grožinės literatūros kūrinėliai, matematikos darbai. – Kitų asmenų laiškai: laiškai įvairiais keliais patekę į šį fondą. Dalis – Dambrausko padaryti nuorašai (A. Baranausko), kiti – mašinraščiu platinami laiškai (J. Gabrio) ar atviri laiškai. – Kitų autorių veikalai: įvairių autorių rankraštiniai ar spausdinti darbai, daugiausia kaupti paties A. Dambrausko, jam dirbant redakcijose, ruošiantis savo moksliniams darbams. Iš jų pažymėtinas Roizijus Petras (XVI a.), įvairių autorių eilių nuorašai (A.Baranausko, J.Miliausko, A.Strazdo). Pažymėtinas K. Būgos autografas „Apie senovės prūsų ir lietuvių tikrinius vardus“ 1812 m., liaudies dainos. – „Lietuvos metrikos“ byla: raštai, kalbos, straipsniai, rašyti A.Janulaičio, P.Galaunės, stengiantis 1921 m. grąžinti iš Maskvos „Lietuvos metriką“, pirmojo pasaulinio karo metais išvežtą iš Lietuvos. – Varia: vyskupų (Cirtauto, Paliulionio, Vincento) aplinkraščiai, laikraščių reklaminiai raštai, Šveicarijos lietuvių organizacijų raštai, lietuvių konferencijos raštai, memorandumai, esperantininkų draugijos raštai bei Alseikos Liudo pranešimas apie esperantininkų konferenciją 1934 m. Vienoje, įvairūs receptai.