F178 Vilniui vaduoti sąjungos fondas

F178. 1060 vienetai, 1925–1939 m. rankraščiai. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis, kartoteka. 

Vilniui vaduoti sąjungos rankraščiai 1940 m. iš Kauno buvo pergabenti į Lietuvių Mokslo Draugijos patalpas Vilniuje. Vėliau tie rankraščiai perėjo Lietuvių literatūros instituto žinion, iš kur 1947 m. juos perėmė Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyrius (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius). 

Vilniui vaduoti sąjungos centro komiteto 1925–1939 m. veiklos dokumentai: I) aplinkraščiai ir bendraraščiai įvairiems organizacijos padaliniams; II) piniginės atskaitomybės bylos; III) susirašinėjimas su organizacijos padaliniais, pirmosios Lietuvos Respublikos įstaigomis, organizacijomis ir paskirais asmenimis, jų tarpe su užsieniečiais; IV) „Jūros dienos“ komiteto bylos; V) Vilniui vaduoti sąjungos centro komiteto leidinių – knygų, brošiūrų, atsišaukimų ir pan. – pavyzdžiai. – Apygardų ir skyrių veikla: Alytaus, Biržų, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Krėtingos, Marijampolės, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio, Seinių, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio ir Zarasų apygardose veikusių Vilniui vaduoti sąjungos skyrių 1926–1939 m. dokumentai: gaunamųjų–siunčiamųjų raštų, susirinkimų protokolai, piniginės atskaitomybės bylos, revizijų aktai, narių sąrašai, susirašinėjimai ir kt. – Vilniaus Geležinio Fondo veikla: 1931 m. įsteigto aukų iš gyventojų rinkimui ir Vilniui vaduoti sąjungos rėmuose iki 1939 m. veikusio „Vilniaus Geležinio Fondo“ dokumentai: apygardų ir skyrių sąrašai, piniginės atskaitomybės bylos, skyrių susirinkimų protokolai, stambesnėms aukoms rinkti įsteigtos „Aukso knygos“ bylos, Vilniaus pasų ir ženkliukų bylos, turto perdavimo (Lietuvos TSR Švietimo liaudies komisariatui) aktai ir kt. – Žurnalas „Mūsų Vilnius“: I) administracijos dokumentai: piniginės atskaitomybės bylos, vietinių ir užsienio prenumeratorių bylos, susirašinėjimai su prenumeratoriais, įstaigomis ir organizacijomis „Mūsų Vilniaus“ reikalais; II) Redakcijos panaudoti ir nepanaudoti rankraščiai: 282 – jų autorių rašiniai Vilniaus krašto ekonomikos, politikos, Vilniui vaduoti sąjungos veiklos temomis; didelę rankraščių dalį sudaro grožinė literatūra – eilėraščiai, apysakos, apybraižos ir pan.