F177 Draugija Vilniaus kraštui remti

F177. 183 vienetai, 1939–1940 m. Aprašas – analizinis, su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis, kartoteka. 

Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos Rankraščių skyrius (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius) Draugijos Vilniaus kraštui remti rankraščių fondą gavo iš Lietuvių literatūros instituto 1947 m. 

Vyriausybės komiteto dokumentai: I) draugijos Vilniaus kraštui remti įstatai, steigiamojo ir visuotinių susirinkimų protokolai, vyriausiojo komiteto protokolai bei jų ištraukos; II) susirašinėjimas su pirmosios Lietuvos Respublikos ministerijomis, konsulatais, DVKR apskričių bei valsčių komitetais, organizacijomis ir paskirais asmenimis; III) pašalpų reikalingų asmenims sąrašai, įvairių organizacijų ir asmenų prašymai pašalpų, paskolų bei stipendijų  gavimo reikalais, išduotų paskolų registracijos knyga, aukų lapai, registracijos knygos, paaukotų daiktų sąrašai, draugijos inventoriaus knyga ir kt.; IV) balansai, žiniaraščiai, kasos knygos, revizijos komisijos aktai, piniginės atskaitomybės dokumentai; V) pirmosios Lietuvos Respublikos pasiuntinybių ir konsulatų adresai, Vilniaus krašto pradžios mokyklų sąrašai, apskričių ir valsčių sąrašai su juose nurodytais ūkių skaičiais, prekių knyga ir pan. 

Apskričių ir valsčių komitetų veiklos dokumentai: I) Alytaus, Kauno, Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio ir Zarasų apskričių ir valsčių komitetų piniginės apyskaitos, aukų lapai ir susirašinėjimai aukų rinkimo reikalais; II) Vilniaus miesto ir krašto komitetų gaunamųjų–siunčiamųjų raštų knygos, susirašinėjimas su vyr. komitetu bei Vilniaus miesto įstaigomis, bylos vaikų vasaros aikštelių, mokinių šelpimo, stipendijų ir kt. reikalais.