F175 Lietuvių šv. Kazimiero draugija

F175. 635 vienetai, 1912–1940 m.  rankraščiai, dokumentai, nuotraukos. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka. 

Fondo sudarytojas: Lietuvių Šv. Kazimiero Draugija, veikusi Kaune ir Vilniuje 1905–1940 metais.

Fondas gautas 1952 m. iš LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

Organizacinė draugijos veikla: valdybos narių knyga, vaikų darželių abėcėlinis sąrašas, Centro Valdybos protokolų knyga. – Susirašinėjimas su: Vidaus reikalų Ministerija, Ašmenos seniūnija, lenkų valdžios įstaigomis dėl draudimo skaityti paskaitas medicinos klausimais Lydos apskrityje. – Ūkinė-finansinė dokumentacija: draugijos Centro Valdybos pajamų ir išlaidų sąskaitos, algų lapai, kasos knygos. – Moterų skyrius: gautųjų raštų byla, protokolų knyga. – Varia: Lietuvių mokslo draugijos įstatai, Vilniaus ligonių kasos dokumentai (1932–1940 m.). 

Literatūra: Adomas Jakštas, Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906–1931 m.), Kaunas, 1932.