F17 Rankraščių kolekcija B3

F17. 292 vienetai, XVI–XIX a. rankraščiai – originalai ir nuorašai. Rusų, lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – 1903 m. spausdintas inventorius.

Kolekcija sudaryta 1869–1901 m. Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriuje iš įvairių fondų, daugiausia iš Sapiegų archyvų Derečine ir kitų po 1863 m. sukilimo numalšinimo konfiskuotų dvarų Lietuvoje ir Baltarusijoje rinkinių. Kai kurie vienetai yra kilę iš Vilniaus Senienų muziejaus. Kolekcija buvo laikoma Vilniaus Viešojoje bibliotekoje salėje ,,B“, spintoje ,,3“ – iš čia pavadinimas ,,B3“. Gauta 1946–1951 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų aprašymas XVI a. – Seimų nutarimai, konstitucijos, dienynai. – Įvairių politinių konfederacijų aktai, jų tarpe 1612 m. Maskvos konfederacijos, Targovicos ,,biblija“. – Rygos miesto prekyba XVIII a. – Sapiegų dvarų Baltarusijoje ir Lietuvoje dokumentai. – Turčino valstiečių konfederacijos 1767 m. projektas. – T. Kosciuškos sukilimo Lietuvoje 1794 m. aktai. – Šiaulių ekonomijos valstiečių 1694–1698 m. sukilimo numalšinimo aktai. – Slonimo, Mogilevo, Vitebsko, kitų miestų metraščiai. – „Markevičiaus kronika“. – Kai kurių Vilniaus miesto politinių, kultūros-švietimo organizacijų dokumentai, kaip antai: Frankmasonų, Rūpestingojo lietuvio, Šubravcų (Nenaudėlių) ložių rankraščiai; Filomatų-filaretų draugijos kai kurių narių rankraščiai. – Kelionių po Europą dienoraščiai. – Dokumentai apie Vilniaus miesto architektūrą, kultūrą, gyventojus. – XVIII a. sceninė ir grožinė kūryba, daugiausia lenkų kalba. – Silva rerum. – Karvedžio Vinco Gosiauskio susirašinėjimas (1622 m. laiškai iš Maskvos). – Kai kurie Teodoro Narbuto rankraščiai: „Dzieje starożytne narodu litewskiego Wilno 1835“, devyni spausdinti tomai su gausiais ranka darytais ištaisymais ir papildymais. – Jėzuitų ordino Lietuvos provincijos vienuolynų istorija; Vilniaus miesto Karmelitų vienuolynas, bažnytiniai santykiai su Vatikanu. – „Dyaryusz compendiose zebrany od początku służby woyskowey Alexandra Dyonizego Woyszka Skorobogatego, Horodniczego Grodenskiego towarzysza chorągwie Usarskiey“ (1639–1699 m. dienoraštinio pobūdžio rankraštis). –

BIBLIOGRAFIJA:

Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. Выпуск четвертый. В., 1903, стр. 18–41.
Сапунов А. Кроника Витебская (в сборнике «Витебская старина» В., 1904 г.).