F165 Biržiška Mykolas

F165. 862 vienetai, 1584–1944 m. 

Fondo sudarytojas: Biržiška Mykolas (1882–1962), literatūros istorikas, Lietuvos MA akademikas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, visuomenės veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. 

„Revoliucijos dainos“. LSDP Rygos organizacijos 1902 m. šapirografuotas leidinys (F165–294). „Žarijos“ redakcijos 1907 metų susirašinėjimas su korespondentais ir kita medžiaga, kurios tarpe yra Jono Krikščiūno-Jovaro eilėraščio „Iš vakaro minčių“ rankraštis (F165–283); J. Zigmuntinio „Sodžiaus darbininkas“ – sceniški paveikslėliai, nebaigtos pjesės 1907 m. rankraštis. A. Tverskoj „Politiška laisvė“ iš rusų kalbos vertė Perkūniuks; čia ir „Abelnas supratimas apie pilietišką laisvę" 1907 m. rankraštis (F165–279). Lietuvių literatūros į lenkų kalbą vertėjos Stefanijos Jablonskos ranka rašytų poemų ir eilėraščių tekstai. S. Paškevičienės 1912 m. rašyti atsiminimai apie lietuvių XIX a. poetą Antaną Klementą (F165–392). Kapelmeistro Jono Kudoko muzikos kūrinėlių rankraščiai: tekstai su gaidomis – „Istoriška opera Birutas“, „Hej, bracie“, „Rietavo mazurka“, „Žemaičių polka“, maršai ir kt. 1903–1918 m. rašyti kunigaikščio Oginskio dvare Rietave ir Oršos mieste (F165–393–395). А. Лясковский. Восстание в Литве в 1863 году (рукопись 1921 г.), а также И. Ю. Крашевский. Битвы Витовта (перевод с польского Д. Бохана; рукоп. 1921 г.). S. Matulaitis, „Lietuvių tautos istorija“ (1913 m. korektūrinis egzempliorius taisytas Jurgio Šlapelio ranka, atrodo, švietimo draugijos „šviesa“ leidinys). Przeciszewski Adolf, „Monit o załoženiu kollegium, szkoły i koscioła dla Jezuitow w Krożach przez Jana Karola Chodkiewicza“ (1822 m. rankraštis). „Sąsiuva eilėmis. Rinkinėlis lietuviškų liaudies dainų ir eilių, skirtų M. Marcišauskaitei prisiminti mokslo draugus ir pažįstamus“ su M. Marcišauskaitės fotografija (1910–1915 m. rankraščiai). Lietuvių liaudies dainos verstos į lenkų kalbą dr. Stanislavo Moravskio (1817–1818 m. rankraštis). – Napoleonas Smalstys, „Atsiminimai iš 1905–1906 m. revoliucijos Lietuvoje“ (1911 m. rankraštis; turinyje: LSDP Kamajų, Kriaučiūnų, Rokiškio. Užpalių, Zarasų kuopelių veikla); F165–409. – L. N. Tolstojus, „Kelias gyvenimo. Lytinis (geidimas) geismas. Lietuviškai vertė S. Žiemkentis“ (1912 m. rankraštis). – Ksavero Sakalausko-Vanagėlio eilėraščiai, dainos, sakmės, apsakymėliai ir pastabos iš Varšuvos lietuvių gyvenimo, o taip pat gaidos Vanagėlio dainai „Visiems juk lygiai saulė šviečia“ (1920–1921 m. rankraštis, apimąs apie šimtą kūrinių – F165–414–415).