F16 Rankraščių kolekcija B2

F16. 257 vienetai, XV–XIX a. rankraščiai, originalai ir nuorašai. Rusų, lotynų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – 1903 m. spausdintas inventorius (žr. Bibliografija: Описание ...). Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje „Musicalia“.

Kolekcija sudaryta 1871–1901 m. Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriuje iš įvairių fondų, daugiausia iš Sapiegų, Soltanų valdų, kai kurių vienuolynų rinkinių ir į biblioteką patekusių pavienių atsitiktinių rankraščių. Pavadinimas išliko senas (kolekcija buvo laikoma salėje „B“, spintoje „2“ – iš čia „B2“). Gauta 1946–1951 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją.

Feodalizmo laikotarpio politinio turinio dokumentai: valdovų išduotos privilegijos – XV–XVII a. originalai ir nuorašai, liečia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją. – Senasis Vilniaus universitetas. – Vilniaus miesto vienuolynų ir bažnyčių pastatai, žemės sklypai. – XVI–XVIII a. Lenkijos ir Lietuvos seimų kai kurie nutarimai, konstitucijos; politinių „deputacijų“ ir komisijų protokolai. – Miro grafystės valdų perleidimo Radvilams – Nesvyžiaus ordinatoriams, XVI a. dokumentai. – Sapiegų kai kurių dvarų pajamos, mokesčių sąrašai. – ,,Kobrynės ekonomijos“ revizijos aktai. – Vladislovo Žygimantaičio 1611 m. patvarkymų, duotų Rusijos kunigaikščiams, knygos dalis. – Vilniaus ir kitų miestų amatininkų įvairių cechų bylos. – Ukrainos ir Baltarusijos miestų magdeburginių teisių privilegijos, miestų aprašymai. – Vilniaus miesto 1843–1857 m. rusiško-lenkiško teatro kasos, repertuaro ir administracijos knygos. – Juridinio-istorinio ir literatūrinio pobūdžio rankraščiai: teisės istorija; J. Levičkio rašinys apie valstiečių ir miestiečių teisinę būklę feodalizmo irimo laikotarpiu Lenkijoje (исторический очерк И. E. Левицкого Общественный строй в княжеский период и положение нешляхетского сословия во время польского владычества). – Статуты общества покровителей русско-народной сцены (сер. XIX в.). – Судебные документы по поводу привлечения к суду В. М. Площанского – редактора газеты «Слове» во Львове (1870–1887 гг.). – Материалы, относящиеся к истории печати во Львове. – Стихи генеральши Софьи Левицкой («Русской Солдатки»); рукопись стиха И. С. Аксакова, писанного в селе Е. Ф. Тютчевой Варварино, после ссылки поэта из Москвы за его речь в Славянском обществе. –

BIBLIOGRAFIJA:

Описание Рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. Выпуск четвертый. В., 1903. стр. 10-18.
Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского уч [ебного] округа. Т. 8. В., 1874, стр. 205–214.