F159 Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai

F159. 109 vienetai, 1941–1945 m. rankraščiai, dokumentų nuorašai, fotografijos, iškarpos iš laikraščių. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka ir pagalbinės rodyklės.

Fondo sudarytojas: buv. Lietuvos TSR Respublikinė komisija vokiečių grobikų įvykdytoms piktadarystėms tirti ir padarytiems nuostoliams apskaičiuoti įsteigta 1944 m. liepos mėn. 25 d. Vilniuje. Be to, buvo sudarytos dar 26 miestų ir apskričių komisijos. Savo darbą Komisija užbaigė 1945 m.

Gauta 1946 m. iš Respublikinės komisijos nario Juozo Jurginio. 

SSRS Ypatingosios Valstybinės komisijos Maskvoje nutarimų ir potvarkių nuorašai. – Lietuvos TSR Respublikinės komisijos hitlerinių piktadarysčių ir nuostolių apskaičiavimo žiniaraščiai, blankai, suvestinės. – Okupacijos metu nužudytų ir nukentėjusių asmenų Lietuvoje sąrašai. – Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių miestų komisijų aktų juodraščiai. – Alytaus, Biržų, Kėdainių, Pagėgių, Seinų (Lazdijuose), Marijampolės, Raseinių, Šakių, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Vilniaus ir Zarasų apskričių komisijų aktų juodraščiai. – Jų tarpe Druskininkų miesto, valsčių centrų ir kaimų komisijų aktai. – Duomenys apie skulptorių V. Grybą, Jagomastų šeimą ir kitus hitlerininkų nužudytus lietuvius veikėjus ir jų šeimų likimą.

Šios Komisijos aktų originalai saugomi Maskvoje, Centriniame Valstybiniame Spalio revoliucijos ir socialistinės statybos archyve (dab. Rusijos Federacijos valstybės archyvas).